آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم،قم،ایران

2 دکتری برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم،قم،ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم،ایران

چکیده

با بروز اتفاقات و چالش ها در اقتصاد جهانی، توجه به مقاوم سازی اقتصادی میان اندیشمندان اهمیت ویژه ای پیدا کرد. همراه با تحریم های گسترده کشورهای غربی به وی‍ژه تحریم های بانک مرکزی، بحث اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. علیرغم تلاشهای دستگاه های مختلف اجرایی در استان قم، با استناد به گزارش های دبیرخانه ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، استان قم در زمینه پیاده سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی چندان موفق نبوده است. بر این مبنا آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم بر مبنای کلیات روش سه شاخگی انجام گردید. با به کارگیری تکنیک دیمتل، ساختار علی روابط میان عوامل اثرگذار روی پیاده‌سازی برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان قم طراحی و در ادامه از تکنیک کپراس برای اولویت بندی هر یک از معیارهای فرعی عوامل سهگانه ساختاری، رفتاری و محیطی استفاده گردید. یافته ها با توجه به تحلیل دیمتل نشان می‌دهد که پایین بودن نسبت میانگین‌ تسهیلات به منابع در بانک‌های تجاری تأثیرگذارترین عامل ساختاری، فقدان فهم مشترک از مبانی اقتصاد مقاومتی تأثیرگذارترین عامل رفتاری و ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور تأثیرگذارترین عامل محیطی روی معیارهای دیگراست. براساس نتایج تکنیک کپراس، در بین عوامل سهگانه ساختاری عامل نبود هم‌افزایی میان واحدها و سازمان‌های مختلف، در بین عوامل رفتاری عامل فهم نشدن صحیح اقتصاد مقاومتی میان مردم) و در بین عوامل محیطی عامل ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of Resistance Economics Programs: Case Study of Qom Province

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan maleki 1
  • mohammadali ahmadi shaporabadi 2
  • Mohammad Reza Fathi 3
1 university of qom
2 Management and Planning Organization of Qom Province
3 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

With the advent of events and challenges in the global economy, attention to economic rehabilitation amongst thinkers was of particular importance. Along with widespread Western sanctions, especially Central Bank sanctions, the resistance economy issue was raised by the Supreme Leader. On this basis, the pathology of resistance programs in Qom province was based on the generalities of the three-branch method. By using of DEMATEL technique, the causal structure of the relationship between the effective factors on the implementation of the resistance economy programs in Qom province was designed and further, the COPRAS technique was used to prioritize each of the sub criteria of the three factors of structural, behavioral and environmental factors. Findings indicate that the low average ratio of facilities to resources in commercial banks is the most influential structural factor, the lack of common understanding of the basis of resistance economy, the most significant factor of behavior and weakness in financial management of resources and the lack of financial discipline in the financial system of the country, the most influential factor The environment is on the other criteria. Based on the results of the Coupler technique, among the three structural factors, the lack of co-operation among different units and organizations, among the behavioral factors of the failure to correctly identify the resistance economy among people) and among the environmental factors, the weak factor in the financial management of resources and the lack of financial discipline in the financial system The country has ranked first.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • DEMATEL Technique
  • COPRAS Technique
ازکیا، مصطفی. 1391. مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی توسعه روستایی. انتشارات اطلاعات.
انصاری، ناصر، سیداخلاقی شال، سیدجعفر، فیاض، محمد. 1386. نقش عوامل قانونی و تشکیلاتی، مدیریت منابع و گروه‌های اجتماعی در تخریب منابع طبیعی تجدید پذیر. نشریه مرتع، 1 (4): 439-423.
انصاری، ناصر؛ سیداخلاقی شال، س. ج، قاسمی، م. ح. 1387. عوامل اجتماعی اقتصادی موثر در تخریب منابع طبیعی کشور و سهم آنها در تخریب. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 15 (4): 524-508.
باژیان، غلامرضا. 1386. مروری بر مدیریت مراتع جامعه عشایری درگذشته و حال: تغییرات، چالش‌ها و راهکارها. فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 14 (4): 538-524.
جباری ارفعی، شاهرخ. 1394. گزارش صدسال جنگلبانی ایران در سال‌های 1290 الی 1389. کارگاه چالوس.
جوانشیر. کریم. 1378. تاریخ علوم منابع طبیعی ایران، وزارت کشاورزی سازمان تحقیقات.
رضائیان، علی. 1384. مبانی سازمان و مدیریت (چاپ هفتم). سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها.
زارع چاهوکی، اصغر. 1397. الویت‏بندی شاخص‏ها و معیارهای موثر در توسعه پایدار منابع طبیعی، منابع طبیعی کشور. سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری.
سایت سازمان (1398). سایت سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری، بازدید شده در 15 خرداد، در http://www.frw.org.ir و https://www.frw.ir/02/fa/staticpages/page.aspx?tid=1496.
سایت مجلس (1398). بازدید شده در 15 خرداد 1398، در http://rc.majlis.ir/fa
سوسنی، جواد. 1388. کاربرد عکس‏های هوایی و تصاویر ماهواره‏ای در نماسازی تغییرات پوشش جنگل در زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‏های منطقه کاکارضای استان لرستان). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17 (2).
شامخی، تقی. 1390. قوانین و مدیریت منابع طبیعی (جنگل‏ها و مراتع) (چاپ دوم). انتشارات دانشگاه تهران.
طالب، مهدی. 1390. مدیریت روستایی در ایران. انتشارات دانشگاه تهران.
کرمی، عزت اله؛ کشاورز، مرضیه. 1394. ابعاد انسانی حفاظت از منابع طبیعی. علوم ترویج وآموزش کشاورزی ایران، 11(2): 120-101.
کلاهی، مهدی. 1398. دانش محیط‏زیستی: از دانایی تا توانایی. انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی، تهران.
کلاهی، مهدی و حکیم‏پور، سید همت. 1398. راهکارهای مقابله با سوء استفاده از قوانین برای زمین‏‌خواری اراضی ملی. شبکه مطالعات سیاست‏گذاری عمومی. قابل دسترس در http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182478.
کلاهی، مهدی. 1396. اخلاق محیط‏زیست: درآمدی بر فلسفه محیط‏زیست. جوزف آر. دژاردن، ترجمه، انتشارات فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
لطیفی، غلامرضا. 1388. سیر تحول برنامه‌های آمایش سرزمین در برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب. نشریه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 1(1): 147-111.
لهسایی‏زاده، عبدالعلی. 1388. جامعه شناسی کشاورزی ایران. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت).
مجموعه قوانین و مقررات سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور. 1385. سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور.
محمدیان، محمدحسین؛ استادملکرودی، پروانه؛ یوسفپور، محسن؛ رفعتی، محمد باقر؛ جمالی (1395). نقش آبخیزداری در پیشگیری از بحران سیل ، مطالعه موردی (شهرک تاریخی ماسوله). پنجمین همایش سامانه‏های سطوح آبگیر باران، گیلان- رشت 4 و 5 اسفند.
ملکی، حسین. 1367. جنگل‏ها و گسترش کویرهای ایران: در رابطه با جامعه و فساد دولت‏ها. انتشارات آینده.
یخکشی، علی. 1389. مدیریت سازمان جنگلها و مراتع و حفاظت محیط زیست ایران در مقایسه با سیستم مدیریتی پاره‏ای از کشورهای اروپایی. انتشارات دانشگاه مازندران.
یخکشی، علی. 1380. ش‍ن‍اخ‍ت‌، ح‍ف‍اظت‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ای‍ران‌. انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌.