حمایت از تولید داخلی با اصلاح برنامه خصوصی سازی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند،بیرجند، ایران

چکیده

یکی از راه‌های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی‌سازی است. ازاین‌رو در کشور ما نیز، به منظور همگام‌سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی‌سازی- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می‌تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به مؤسسات عمومی غیر دولتی است که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت با واگذاری به این مؤسسات که از نظر مالی و مدیریتی وابسته به دولت هستند خصوصی‌سازی به معنی انتقال مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی محقق نمی‌گردد و در نتیجه نمیتوان انتظار تحقق اهداف خصوصی‌سازی و بهبود وضعیت تولیدات داخلی را داشت. در مقاله حاضر، روش گردآوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و مطالب، مبتنی بر شیوه‌ توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supporting of domestic production by reforming the privatization program in Iran

نویسنده [English]

 • Atefeh Ajori Ayask
Department of law, Faculty of literature and human sciences, University of Birjand, Iran
چکیده [English]

Abstract
One of the ways of improving the quality of domestic production is privatization. To this end and in order to move in unison with the dominant policies of most countries, Privatization- the Act of Execution of General Policies of 44th Principle of Constitution 2008 was ratified. Although this Act can be a step forward toward Iran’s economic transformation, it has some deficiencies that need to be addressed. One of such deficiencies the present paper deals with is the legality of the assignment to pubic non-governmental organizations. It can be argued that by transferring ownership to these institutions that are financially and administratively dependent on the government, privatization (transferring ownership r management from the public sector to the private sector) will not happen, and therefore, we cannot expect to achieve the goals of privatization and improvement of domestic production. The present paper is descriptive analytical, and library method is used for data collection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Support for Domestic Production
 • Privatization
 • The Act of Execution of General Policies of 44th Principle of Constitution 2008
 • Public Non-Governmental Organizations
 1. آذر، عادل و علی اسلام­جو (1391). مقایسه عملکرد شرکت­های واگذارشده به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات مالی اسلامی، 1(2): 5-36.
 2. امامی، محمد و کوروش استوارسنگری (1386). حقوق اداری. تهران: میزان. جلد اول.
 3. انصاری، ولی­الله (1374). کلیات حقوق اداری. تهران: میزان.
 4. اوزبرن، دیوید، و تدگبلر (1384). بازآفرینی دولت. ترجمه­ فضل­الله امینی. تهران: انتشارات فرا.
 5. ایمانی­راد، مرتضی (1371). زمینه‌های تاریخی و شرایط موفقیت آزادسازی اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه. اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 95 و 60: 75-83.
 6. بیردزال، نانسی و جان نلیس (1389). بررسی واقعیت آثار توزیعی خصوصی‌سازی در کشورهای درحال ‌توسعه. ترجمه فرهاد مشتاق صفت. تهران: فرهنگ دهخدا.
 7. پاکدامن، رضا (1374). جنبه‌های کاربردی خصوصی‌سازی. تهران: مجد.
 8. پاکدامن، رضا (1388). رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی‌سازی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 9. رحیمی بروجردی، علیرضا (1384). سیاست‌های اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 10. رحیمی بروجردی، علیرضا (1389). خصوصی‌سازی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 11. رز- اکرمن، سوزان (1385). فساد و دولت: علت‌ها، پیامدها و اصلاح. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: پردیس دانش.
 12. رستمی، ولی و مجتبی حسینی­پور (1388). نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، 4(39): 191-212.
 13. رضایی­زاده، محمدجواد (1385). حقوق اداری 1. تهران: میزان.
 14. روزبهان، محمود (1379). مبانی علم اقتصاد. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 15. شمعی، محمد (1393). حقوق قراردادهای اداری. تهران: جنگل.
 16. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1387).حقوق اداری. تهران: سمت.
 17. عباسی، بیژن (1389). حقوق اداری. تهران: دادگستر.
 18. عباسی، بیژن و منیره اکبری (1395). نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی­سازی ایران و آثار آن، برنامه­ریزی و بودجه، 3(21): 23-48.
 19. قاضی شریعت­پناهی، ابوالفضل (1383). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: میزان.
 20. کریم، محمدحسین، شقاقی شهری، وحید و لیلا نصری (1394). ارزیابی فرآیند خصوصی­سازی در راستای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)، مجله سیاست‌های راهبردی و کلان، 3(11): 49-62.
 21. کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (1386). سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق خصوصی‌سازی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 22. محرم­پور، غلامحسین و حمید فهیمی (1396). تأثیر اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد مالی شرکت­های دولتی، سیاست­های راهبردی و کلان،50(20): 93-109.
 23. محقق داماد، سید مصطفی (1390). مباحثی از اصول فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
 24. مرکز هم‌اندیشی برای توسعه بخش خصوصی (1389). الزامات توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران با نگاهی به فرایند جهانی‌شدن و دکترین نوین توسعه، تهران: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران.
 25. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه (1389). جستاری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. تهران: کیهان. جلد دوم.
 26. مگینسون، ویلیام (1388). اقتصاد مالی خصوصی­سازی. ترجمه محمد صفار. تهران: سازمان خصوصی­سازی.
 27. موسی­زاده، ابراهیم (1391). حقوق اداری. تهران: دادگستر.
 28. نجات، امیررضا، میرزاده، اکبر، شهبازی، محمد و مهدی جواهری کامل (1389). بررسی تأثیر خصوصی­سازی بر عملکرد شرکت­های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، پژوهشنامه بازرگانی، 55: 75-108.

نصیری­اقدم، علی و محسن فاتحی­زاده (1390). سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکتهای دولتی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، 8(16): 9-48.