تبیین مفهوم و کاربرد شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

چکیده

بیان مساله و هدف پژوهش: امروزه یکی از دغدغههای مهم دولتها در عرصه حکمرانی و خطمشیگذاری، کارآمدی و دستیابی به اهداف، و مبارزه با فسادهای مختلف ازجمله اسراف و تبذیر است. بدین منظور دولتها در تلاش‌اند با بهرهگیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید، کمهزینه‌تر و کارآمدتر این اهداف را محقق کنند. یکی از مدرنترین رویکردها و ابزارهایی که دولتها برای حکمرانی بهتر به کار میبرند، شفافیت میباشد. روش پژوهش: در این پژوهش با روش تحلیل متن و تحلیل اسنادی به مطالعه مبانی نظری و کارهای پژوهشی و همچنین مصداقهای عملیاتی و کاربردی اجراشده سایر کشورها در حوزه شفافیت پرداخته میشود و مزایا، کارکردها و فواید شفافیت بیان میشود. یافتههای پژوهش: بامطالعه پژوهشها و تجربیات جهانی در حوزه شفافیت و مصادیق کاربردی ازجمله شفافیت در قراردادها، شفافیت جلسات شورایی، ارزیابی کارکنان و عملکرد مشخص میشود که شفافیت ابزار کارآمدی، مبارزه با فساد، کنترل، نظارت، کارآمدی و توانمندسازی خطمشیها میباشد. نتیجهگیری: در پایان نیز مشخص میشود که رویکرد نوین و جدید شفافیت مطمئنترین، موفقترین، سادهترین، کمهزینهترین روش برای افزایش کارآیی دولت، به اندازهسازی قامت دولت، افزایش تعامل مردم و دولت و مشارکت عمومی، و مبارزه با فساد و... است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the concept and application of transparency in public administration and governance

نویسنده [English]

  • mohammad abdolhosseinzadeh
چکیده [English]

Problem Statement and Objective: One of the important concerns of governments in the area of ​​governance and policy making, performance and achievement of objectives, and the fight against corruption is of such extravagance and wastefulness. To this end, governments are trying to take advantage of the approaches, methods and new tools to achieve these goals are less costly and more efficient. One of the most modern approaches and tools that governments have used to better governance, transparency is. Methods: In this study, text analysis and document analysis to study theory and research as well as operational and practical examples will be discussed and implemented in other countries in the area of ​​transparency benefits, functions and benefits of transparency expressed. Findings: In this study, research and international experience in the field of transparency and instances of applications, including transparency in contracts, transparency of Council meetings, staff assessment and performance is obvious that an efficient tool of transparency, the fight against corruption, control, monitoring, effectiveness and empowerment is the policy of . Conclusion: In the end, it becomes clear that a new approach and new transparency safest, most successful, easiest, most cost-efficient way for the government to measure the stature of government, increasing interaction between people and government and public participation, and combat corruption and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • governance
  • public management
  • monitoring
  • control
انصاری، باقر (1386). مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات، نامه مفید، شماره 61، صص 137-158.
انواری رستمی، علی‌اصغر؛ حاجیان، نجمه؛ آذر، عادل (1393). مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص‌های اندازه‌گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشاء اطلاعات در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری، سال چهارم، شماره 14، صص 143-165.
بهادر، مرتضی (1390) بررسی موانع قانونی شفافیت در ایران، فصلنامه دانش ارزیابی، سال سوم، شماره هفتم، صص 121-142.
حسن‌پور، ندا؛ آقاجانی، حسنعلی (1393). نقش شفاف‌سازی رسانه بر حکمرانی خوب. مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی. تهران: مرکز همایش‌های صداوسیما.
حصار زاده، رضا (1391). اثر شفافیت بر کنش‌های اقتصادی، فصلنامه تازههای اقتصاد، شماره 135، صص 70-73.
رضایی‌زاده، محمدجواد؛ احمدی، یحیی (1388). مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی، فصلنامه حقوق، دوره 39، شماره 4، صص 213-232.
زندیه، حسن؛ سالارسروی (1392). شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات. فصلنامه گنجینه اسناد، سال بیست و سوم، دفتر اول، صص 116-134.
ساریخانی، عادل؛ اکرمی سراب، روح‌الله (1392). کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره 82، صص 103-131.
شعاعی، صادق (1391). شفاف‌سازی مبنای فرهنگ در حسابداری. مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ‌سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز، ابرکوه.
ضمیری، عبدالحسین؛ نصیری حامد، رضا (1389). حکمرانی مطلوب و نقش شفافیت در تحقق آن. مجله پژوهشنامه حقوقی، شماره 52، صص 173-224.
فارس بن علوش ابن بادی السبیعی «دور الشفافیه و المساءله فی الحد من الفساد الإداری فی القطاعات الحکومیه» (أطروحه دکتوراه الفلسفه فی العلوم الأمنیه، جامعه نایف العربیه للعلوم الأمنیه فی ریاض، 1431 ق، ص 9
گیدنز، آنتونی (1378). جامعهشناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ پنجم.
ناعمه، حسن (1390). شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 4، صص 9-36.
یزدانی زنور، هرمز (1388). بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب، فصلنامه حقوق عمومی، شماره 5، صص 49-70.