دوره و شماره: دوره 8، شماره 31 - شماره پیاپی 3، آبان 1399، صفحه 1-200 
طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی

صفحه 396-420

10.30507/jmsp.2020.102559

علی خانی؛ علیرضا علی احمدی؛ محمد تقی امینی؛ ساسان زارع