طراحی مدل کنترل راهبردی فراتلفیق با رویکرد سیستمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی،پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین،تهران،ایران

2 استادگروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 ، استادیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران، ایران

چکیده

از جمله مهمترین مسائل در هر کشور و سازمانی مسئله کنترل است که در مدیریت راهبردی از آن به کنترل راهبردی یاد می‌شود. آنچه که امروزه در سیاست‌های راهبردی و کلان بسیار مورد نیاز است مدل کنترل راهبردی می‌باشد که به ابعاد مختلف مسئله کنترل توجه نموده و بتواند نقاط راهبردی را کنترل کند. در زمینه کنترل راهبردی مدلهای مختلفی تا به امروز طراحی شده است. در پژوهش حاضر مدل‌های کنترل راهبردی طراحی شده در دسترس که 22 مورد می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت، تا بتوان به مدلی ترکیبی برای کنترل راهبردی در سطح کلان دست یافت. انتخاب و مطالعه مدلها توسط روش فراترکیب (فراتلفیق) صورت پذیرفت که دارای هفت گام اساسی می باشد. از مجموع 22 مدل‌ بررسی شده 129 مولفه شناسایی شد و در نهایت از مجموع کار انجام شده یک مدل ترکیبی جامع که مدلی سیستمی است ارائه شد. این مدل دارای ورودی، فرآیند، خروجی، پیامد و بازخورد است و هر یک از بخش-های سیستم، خود دارای زیر مجموعه‌هایی است که در مدل نهایی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Strategic Control Meta-Synthesis model with a System Approach

نویسندگان [English]

 • ali khani 1
 • alireza ali ahmadi 2
 • mohammad taghi amini 3
 • sasan zare 4
1 Phd student of Payame noor
2 Ph.D. in Management, Professor, Department of Management and Business Engineering, Faculty of Advanced Engineering, Elm o Sanat University, Tehran, Iran
3 Ph.D.in Management, Professor, Department of Business Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Ph.D in Management, Assistant Professor, Faculty of Management and Strategic Planning, Comprehensive Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in any country and organization is the issue of control, which is referred to as strategic control in strategic management. What is most needed today in strategic and macro policies is a strategic control model that addresses different aspects of the control problem and can control strategic points. Different models have been designed to date in the field of strategic control. In the present study, 22 available strategic designed control models were studied to obtain a hybrid model for strategic control at macro level. Models were selected and studied using the Hyperlink method, which has seven basic steps. Out of 22 investigated models, 129 components were identified and finally a comprehensive hybrid model, which is a systematic model, was presented. This model has inputs, processes, outputs, outputs and feedbacks, and each part of the system has its own subsets that are expressed in the final model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • strategic control
 • Component
 • system
 • meta-synthesis
 1. سید رضی (1379). ترجمه نهج البلاغه امام علی علیه السلام، ترجمه محمد دشتی، انتشارات مشهور: قم
 2. استونر، جیمز ای. اف.؛ فریمن، آر. ادوارد؛ گیلبرت، دانیل آر. (1379). مدیریت، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران.
 3. اعرابی، سید محمد و محمد حکاک (1387)، طراحی الگوی کنترل استراتژیک برای صنایع ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن، نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، تابستان و پاییز 1387، شماره 58، صص 3-22.
 4. اعرابی، سید محمد و محمد علی فرقانی اله آبادی (1388). طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمان های صنعتی دفاعی، شماره 60، صص 9-22
 5. امینی، محمد تقی و مهدی اکبری و صمد خباز باویل، 1394، کنترل راهبردی در مدل های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، انتشارات پیام نور: تهران
 6. تهرانی، رضا؛ رهنما فلاورجانی، روح اله (1393). پیش بینی رفتار سرمایه گذاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی، پاییز 1393، شماره 6، 63-80
 7. ثقفی، فاطمه؛عباسی شاهکوه، کلثوم؛کشتگاری، احسان (1393). طراحی چارچوب شناسایی و اولویت بندی ذینفعان مبتنی بر روش فرا تلفیق (مطالعه موردی سیستم عامل بومی ایران) مدیریت فردا، تابستان1393 شماره 39، 21-42
 8. جبارزاده، یونس؛سپهری، فرشته (1395). توسعه مدل علی عوامل انسانی و فرهنگ سازمانی تأثیرگذار بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی بر اساس رویکرد فراترکیب، مدیریت فناوری اطلاعات، بهار 1395، شماره 26، 47-76
 9. خاشعی، وحید (1393). کاوشی بر مختصات مدل کنترل استراتژیک چشم انداز نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، دوره 20، شماره 76، صص 31-52
 10. دری، بهروز و محمد حکاک (1389). طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران، پژوهش های مدیریت اجرایی، شماره 40، صص 65-86
 11. دفت، ریچارد ال (1381)، مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 12. راشکی، مریم؛سالارزهی، حبیب ا؛کمالیان، امین رضا؛سیدنقوی، میرعلی؛وظیفه، زهرا (1396). ارائه­ی الگوی تعیین و استقرار اثربخش استعداد کارآفرینانه با رویکرد فراترکیب، توسعه کارآفرینی، تابستان 1396، دوره دهم، شماره 2، 259-278
 13. رضاییان، علی. 1383، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت: تهران.
 14. سرتو، ساموئل؛ پیتر، پائول (1380). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی شمخانی، دوره عالی جنگ دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران.
 15. شهبازی سلطانی، محمد؛صلواتیان، سیاوش (1396). شناسایی ویژگیهای معرف مدیر جهادی به روش فراترکیب، مدیریت اسلامی، بهار 1396، شماره 17، 199-230
 16. سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر؛ یزدانی، حمید رضا (1390). آسیب شناسی پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب، چشم انداز مدیریت دولتی، تابستان 1390، شماره 6 ،9-24
 17. عیسایی، حسین (1387). طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سیستم لجستیک (مطالعه موردی لجستیک نظامی)، رساله دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام.
 18. فروزنده دهکردی، لطف الله و علی اکبر جوکار، 1392، مدیریت اسلامی و الگوهای آن، انتشارات پیام نور: تهران
 19. فلسفی، علی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ موسی خانی، محمد؛ الوانی، سید مهدی (1395). ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام، مدیریت اسلامی، سال 24، شماره 4، زمستان 1395، 43-74.
 20. کاپلان،رابرت، نورتون، دیوید (1388). دستاورد اجرای کارت امتیازی متوازن، ترجمه حسین نصراله زاده فرشید محمدنژاد، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی کشور.
 21. مانیان، امیر؛رونقی، محمدحسین (1394). ارایه چارچوب جامع پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب، مدیریت بازرگانی، زمستان 1394 ، دوره هفتم، شماره 2، 901-920.
 22. محمدی، علی؛شجاعی، پیام (1395). ارائه مدل جامع مؤلفههای مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب، پژوهشنامه­ی مدیریت اجرایی، نیمه اول 1395، سال هشتم - شماره پانزدهم، 93-112
 23. مصلح شیرازی، علی نقی؛ حیدری، علی (1382)، طراحی نظام ارزیابی و کنترل راهبردی در الگوی مدیریت راهبردی طرح گرا (مورد مطالعه: شرکت صنایع آذر آب)، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره دوم، بهار 1382 (پیاپی 38)، (ویژه نامه حسابداری)، 75-86
 24. معمارزاده، غلامرضا؛ رضا نجف بیگی و عبدالقادر تکه ئی (1393). طراحی مدل کنترل استراتژیک تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست های راهبردی کلان، سال دوم، شماره ششم، صص 1-24
 25. مقدسی، علیرضا؛مانیان، امیر؛قلی پور، رحمت الله؛حسن زاده، علیرضا (1395). طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزۀ آموزش الکترونیک ایران، مدیریت فناوری اطلاعات، پاییز 1395، شماره 28، 591-620
 26. مقیمی، سید محمد (1394). اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، انتشارات راه­دان: تهران
 27. نجاتبخش اصفهانی، علی و روح الله تولایی (1387). طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه های فرهنگی کشور، فصلنامه پژوهش های منابع انسانی، شماره اول، صص 105-148
 28. یوسفیان، صفورا (1395). ارائه الگوی نظارت و کنترل راهبردی در راستای نظام سازی اسلامی در موسسات آموزش عالی، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت سازمان های دولتی گرایش نظارت و برنامه ریزی، دانشگاه ایلام