بررسی جایگاه قدرت در قانون اساسی ونظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی ، گروه علوم انسانی ، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت - ایران

2 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی ، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت - ایران

چکیده

چکیده
درایران امروز وجود اندیشه های دینی وسیاسی سبب پدید آمدن الگوهای مختلفی درباره نحوه مناسبات قدرت شده است؛ زیرا در فرایندشکل گیری انقلاب اسلامی، طیف های وسیعی ازنیروهای اجتماعی با اعتقادات متنوع سنتی ، اسلامی و مدرن در ائتلافی گسترده شرکت داشتند و بدین ترتیب باگذرزمان برخی تعارضات میان تفکر دینی و عقلانیت مدرن در حوزه دولت شکل گرفت ودراین مسیر مشکلاتی به وجود آمد. درنتیجه الگوهای متفاوتی نسبت به قدرت درجامعه وجود داشت که باهمفکری وهمراهی اندیشمندان مسلمان در شکل گیری قانون اساسی ظهور نمود .به عبارت دیگردرموضوع تئوری دولت مدرن که به نظریه تفکیک قدرت منتهی شده، مهار قدرت از مسائل اساسی «فلسفه سیاسی» است که به صورت ویژه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرارگرفته است. موضوعی که از دیرباز ذهن اندیشوران سیاسی را به خود مشغول کرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.دراین رویکردفرض براین قرارگرفته که قدرت، اگر کنترل نشود، نظام اجتماعی را به فساد و تباهی می کشاند و موجب تضییع حقوق انسانها می شود؛ از این رو است که امروزه در بیشتر کشورهای مدرن، فارغ از اینکه قدرت به چه کسانی تعلّقّ گیرد، بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان می شود.ازاین رودراین تحقیق کوشیده شده است تااین موضوع مهم در قانون اساسی مورد واکاوی قرارگرفته وجایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص گرددوباارائه راهکارهای لازم از چالش های پیش روی قدرتمندان درنظام سیاسی جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Position of Power in the Constitution and Regulations of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • seyyed Abbas ghorishi 1
 • majid masomi 2
1 PhD Student of Political Science, Department of Humanities, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University of Baft Branch - Iran
2 Faculty of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University of Baft Branch - Iran
چکیده [English]

Abstract
In Iran today, the existence of religious and political ideas has led to different patterns of power relations, because in the process of the formation of the Islamic Revolution, a wide range of social forces with a wide variety of traditional, Islamic and modern beliefs have participated in a broad coalition, and thus some There was a conflict between religious thinking and modern rationality in the realm of government. Consequently, there were various patterns of power in society that emerged with Muslim scholars in constitution formation. In other words, the theory of modern state-led theory of power led to the seizure of power from the fundamental issues of "political philosophy" in particular. The constitution of the Islamic Republic of Iran has been taken into consideration. A subject that has long occupied the minds of political thinkers and occupied a great deal of debate. Thus, the assumption is that power, if not controlled, will corrupt and corrupt the social system and undermine human rights; That is why in most modern countries, no matter who the power belongs to, there is a strong emphasis on the control of popular institutions over the government and the rulers. This research has attempted to address this important issue in the constitution. It is clearly defined in the Islamic Republic of Iran, and it provides the necessary solutions to the challenge Prevent the powerful in the political system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: "power"
 • "constitution"
 • "Islamic Republic system"
 • "Iran"
 • عمید زنجانی، عباسعلی(1377) فقه سیاسی، ج1، تهران، امیرکبیر، چهارم .
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • فیرحی داود (1378) « قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام»،تهران : نشر نی.
 • ضیمران، محمد(1384) «میشل فوکو: دانش و قدرت»تهران ، نشرهرمس.
 • هانری مندراس ، ژرژگورویچ(1393) مبانی جامعه شناسی. ترجمه باقر پرهام. انتشارات امیرکبیر.
 • طریحی ،فخرالدین(1393)مجمع البحرین جلد1.ترجمه عذرا مرادی،مائده رضائی، حوا کیمیاقلم، انتشارات مهرطاهر.
 • طاهری خرم آبادی، سیدحسن(1362) ولایت فقیه و حاکمیت ملت، دفتر انتشارات اسلامی قم.
 • جان اسپونزا(1385) اسلام سیاسی،مترجم : حجت، مهدی؛ مجله: بازتاب اندیشه مهر.
 • صدر الدین شیرازی(1382) محمد بن ابراهیم، تفسیرالقرآن الکریم، چاپ دوم، قم، انتشارات بیدار
 • بهادری(1391)اسلام در انقلاب. مترجم:حمید احمدی ، انتشارات کیهان.
 • آبراهامیان، یرواند(1377) ‏‏ایران بین دو انقلاب‏‏؛ ترجمه کاظم فیروزآبادی، محسن مدیر شانه چی وحسن شمس آوری؛ تهران: نشر مرکز.
 • بشیریه حسین (1392)  جامعه شناسی سیاسی ،  نشرنی.
 • هابز توماس، لویاتان(1380)  ترجمه حسین بشیریه ، نشرنی.
 • اشرف نظری. علی (1386) هویت مدرن وظهور گفتمان مشروطیت درایران، نشرمطالعات ملی .
 • برتراند راسل ، قدرت (1367) ترجمه :نجف دریا بندری ،  نشر تهران ، خوارزمی .