تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،ملاثانی،ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،ملاثانی،ایران

3 استاد دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،ملاثانی،ایران

چکیده

مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و تغییر در رفتار مصرف‌کننده به سرعت توجه متخصصان را به زنجیره تامین مواد غذایی متمرکز کرده است. زنجیره تامین نان در ایران به دلیل استراتژیک بودن محصول گندم در سیاست‌های امنیت غذایی و نان به عنوان غذای اصلی خانوارها، یکی از زنجیره‌های تامین مهم می باشد. این در حالی است که ریسک در طول زنجیره باعث اختلال و کاهش عملکرد آن شده، لذا لازم است مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در ایران مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست‌های کلی کشاورزی در چهار فاز شامل شناسایی ریسک‌های زنجیره تأمین نان، برآورد ریسک‌های زنجیره تأمین نان، ارزیابی ریسک‌های زنجیره تأمین نان و ارائه راهکارهای مقابله با ریسک‌های زنجیره تأمین نان تدوین گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که سیاستگزاران باید با آگاهی (دانش) و نگرش مثبت نسبت به مدیریت ریسک زنجیره تامین نان، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها در سطح خرد و کلان با ابزارهای تحقیق، ترویج، آموزش و اجرا نسبت به مدیریت ریسک این زنجیره اقداماتی اصولی انجام دهند. بر این اساس چارچوبی برای مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در ایران و چگونگی اجرای آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining a strategy for bread supply chain risk management in general agricultural policy goals

نویسندگان [English]

 • Azar Hasheminezhad 1
 • mansour ghanian 2
 • Abbass Abdeshahi 3
 • bahman Khosravipour 3
1 Agricultural Sciences & Natural Resources University of Khuzestan
2 Agricultural Sciences & Natural Resources University of Khuzestan
3 Agricultural Sciences & Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

Social, economic, political, environmental issue, and change of consumer behavior has quickly focused on the food supply chain. The bread supply chain is one of the important supply chains due to the strategic importance of wheat products in food security policies and bread as one of the most important items in the household food basket in Iran. However, the risk in the chain has been disturbing and reducing its performance. Therefore, it is necessary to examine the supply chain risk management of bread in Iran. So, this study aimed to provide a strategy for bread supply chain risk management in general agricultural policy goals in four phases including identification of bread supply chain risks, assessment of bread supply chain risks, evaluation of bread supply chain risks and solutions for prevention of bread supply chain risks. The results of the research showed that policy makers should be investigated knowledge and positive attitude about bread supply chain risk management, planning and policy at micro and macro levels using research, extension, education and implementation tools for risk management of this chain. So, a framework explain for bread supply chain risk management in Iran and how it is implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • risk management
 • bread supply chain
 • risk assessment
 • planning
 • خالدی، ک.، فریادرس، و. (1390). شبیه­سازی امنیت غذایی بر مبنای تغییر منابع تولید و سیاست­های تجاری. اقتصاد کشاورزی، 5 (1): 79-61.
 • دانایی فرد، ح.، الوانی، م.، آذر، ع. (1395). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. چاپ چهارم، تهران: انتشارات صفار.
 • شیخی، ع. م. (1382). بررسی اجمالی مشکلات فرآیند و سامانه گندم –آرد- نان با تاکید برنقش ذخیره­سازی. مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، (60): 47-30.
 • عزت احمدی، م.، نور محمدی، ق.، قدسی، م و کافی، م. (1389). اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ­ها­ی گندم نان. پژوهش­های زراعی ایران، 8(2): 186-177.
 • فاطمی امین، ر.، مرتضایی، ا. (1392). برنامه راهبردی زنجیره تامین فراورده های غذایی. جهاددانشگاهی، واحد شهید بهشتی. تهران.