امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق ، دانشگاه امام صادق علیه السلام -تهران- ایران

2 دکترای حقوق، استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام - ایران

چکیده

سیاست‌های کلی نظام به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی، هنجاری ویژه با خصائصی ممتاز در نظام حقوقی ایران می‌باشد. پاسخ به سؤالات پیرامونی این نهاد مؤثر، غایت‌محور و پیش‌برنده باید متناسب با اوصاف و خصائص مذکور باشد. یکی از مسائل ناظر بر این نهاد اساسی امکان و یا عدم امکان استناد قضائی به سیاست‌های کلی می‌باشد. از دیوان عدالت اداری باید به عنوان مهم‌ترین نهاد قضایی که می‌تواند با استناد به سیاست‌های کلی نظام به ایفاء نقش بپردازد، یاد کرد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا به سؤال اصلی که همان امکان و یا عدم امکان استناد به این سیاست‌ها در دیوان عدالت اداری است، پاسخ داده شود و در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه نهاد سیاست‌های کلی نظام فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری می‌باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و چنین تبیین شده است که ادله قائلین به عدم امکان استناد به این سیاست‌ها دلالت تامی در این زمینه ندارند و نهایتاً برخی از این دلایل قیودی در کیفیت استناد ایجاد خواهند نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Citation to The General Policies of The Regime in The Administrative Justice Court

نویسندگان [English]

  • reza Bakeshlou 1
  • Hadi Tahannazif 2
1 PhD Student of Public Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University - Tehran-Iran
2 Ph.D. in Law, Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadegh University - Iran
چکیده [English]

Abstract
The general policies of the regime as a subdominant obligatory of constitution is a special norm with particular feature in Iranian legal system. Answering the questions about this progressive, effective and important subject must be proportionate with features that mentioned. One of the problem about this fundamental subject is feasibility of judical citation to the general policies. The Administrative justice court is the most important court that can cite to the general policies, therefore in this research with descriptive- analytical method try to answer the main question that is feasibility of citation to general policies. Finally according to quiddity and position of the general policies, this article confirms the hypothesis about possibility of citation to the general policies in the administrative justice court and explains that the reasons of impossibility of citation to the general policies just make a few non-fundamental changes in the way of citiation. . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • The general policies of regime
  • The Administrative Justice Court
  • Citation to the general policies
  • Judical citation