دوره و شماره: دوره 3، شماره 12 - شماره پیاپی 12، اسفند 1394، صفحه 1-193 
تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران

صفحه 1-26

فخرالسادات هاشمیان؛ هادی زندیان؛ جواد آقامحمدی