عوامل اثرگذار بر حفظ استعدادها و نخبگان سازمانی صنعت برق ایران در راستای تحقق سیاست‌‌های کلی « علم و فناوری»

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه شهید بهشتی

4 رئیس گروه نظام های انگیزشی شرکت توانیر

چکیده

در بند 2-7 سیاست‌‌های کلی «علم و فناوری»، بر حفظ و نگهداشت سرمایه‌‌های انسانی تاکید شده، موضوعی که امروزه دغدغه بسیاری از سازمان‌ها به شمار می رود. به همین منظور، در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی، به مطالعه عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت نخبگان و استعداد‌های سازمانی در صنعت برق ایران پرداخته شده است. در این راستا با تعداد 19 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران و معاونان منابع انسانی و نخبگان و استعداد‌های صنعت برق مصاحبه‌‌هایی عمیق بعمل آمد. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل موضوعی(تم) استفاده شد و روایی یافته‌‌های پژوهش با استفاده از روش‌‌های بررسی توسط اعضاء، چند سویه نگری منابع داده‌هاو تحلیل موارد منفی/مخالف تضمین گردید. همچنین، به منظور سنجش پایایی کد گذاری‌‌های انجام شده، از روش‌‌های پایایی بازآزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. پس از مرور و سازماندهی متون مصاحبه‌ها، محقق کدها یا مفاهیم اولیه را شناسایی نمود و در ادامه کد‌های مشابه در طبقه‌‌هایی خاص قرار گرفتند. سپس، برای هر یک از این طبقات عناوینی، که نمایانگر کل کد‌های آن طبقه باشند، انتخاب گردید و در نتیجه، مقوله‌‌های اصلی اثرگذار بر نگهداشت نخبگان در صنعت برق ایران، در قالب عوامل سازمانی، عوامل شغلی و سازوکار‌های نگهداشت، شناسایی شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Influencing the Retention of Talents in Iranian Electric Industry in the line of accomplishing science and technology’s general policies

چکیده [English]

Abstract: In clause 2-7 of science and technology’s general policies, the maintenance and retention of talents is highly emphasized. Therefore, the current study aimed to identify factors affecting the retention of talents in Iranian electric industry. To do so; a qualitative research method with case study approach was used. Statistical population included academic informants and electric industry’s human resource managers and talents from whom 19 individuals were purposefully selected and profoundly interviewed. The collected qualitative data were analyzed using thematic analysis and the validity was confirmed through techniques such as member checking, data source triangulation and negative/deviant case analysis. Also, re-test reliability and inter-coder reliability were used to assess coding reliability. After constant review of the interviews scripts, the codes or initial concepts were derived and then similar codes were abstracted into special categories, for which a label was selected that stood for all the codes under that category. Finally, the main factors influencing the retention of talents in Iranian electric industry were identified and categorized into organizational factors, job factors and retention mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "talent retention"
  • "organizational factors"
  • "job factors"
  • "retention mechanisms"
  • "Iranian electric industry"