حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7)

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف مطالعه حاضر تحلیل مقایسه ای جایگاه کشورهای عضو گروه D8 وG7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی طی دوره زمانی 2012-2000 است. زیرا در عصر کنونی، بهبود آزادی اقتصادی یکی از روش های عمده دستیابی به منابع مالی، پیشرفت های فناوری، دانش و مدیریت جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات در کشورها است. از اینرو کشورها همواره در جستجوی راه هایی برای ارتقا هر چه بیشتر آزادی اقتصادی هستند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وضعیت کشورهای درحال توسعه D8 در قیاس با کشورهای توسعه یافته G7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی نامناسب است. همچنین براساس نتایج مطالعه به نظر می رسد، کشورهایی که در بهبود شاخص های حکمرانی موفق تر عمل کرده اند؛ اقتصادهای آزادتری هستند. از اینرو انتظار برآن است، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در برنامه ریزی های اقتصادی اهمیت ویژه ای برای بهبود مؤلفه حکمرانی قائل باشند و زمینه بهبود شاخص های آزادی اقتصادی را مهیا نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Governance and Economic Freedom (Case study: G7 and D8 Countries)

چکیده [English]

This goal of present study is to analyze the comparative position of countries G7 and D8 countries in indicators of governance and economic freedom during the period 2000-2012. So, in the current era, economic freedom is one of the main ways to access financial resources, technological development, knowledge and management to achieve sustained and stable economic growth in the countries. Hence, countries are always searching for ways to promote more economic freedom. The results indicate that the situation developing countries D8 compared with developed countries G7 in governance and economic freedom indicators are inappropriate. According to the study results appear, countries that have been more successful in improving governance, are freer economies. Therefore, it is expected, economic politicians and decision-makers countries studied in economic planning to give particular importance to improving component of governance and provide field to improve the economic freedom index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Economic Freedom
  • D8 and G7 Countries