بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر فقر در کشورهای درحال‌توسعه

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 استادیار ، علوم اقتصادی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان

چکیده

در رابطه با جهانی‌شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی‌شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال‌توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی‌های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب‌پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی‌شدن بر فقر در کشورهای درحال‌توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد جهانی‌شدن در کشورهای درحال‌توسعه بر فقر اثرگذار بوده به ‌طوری که جهانی‌شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی‌داری بر فقر دارد. جهانی‌شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی‌داری بر فقر ندارد، ولی جهانی‌شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی‌دار و جهانی‌شدن کل اثر منفی و معنی‌دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال‌توسعه با درآمد پایین‌تر از میانگین داشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Impacts of Political, Social and Economic Globalization on Poverty in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Ali Feqh Majidi 1
  • Zahra Zarouni 2
  • Shahla Samadi pour 2
1 Assistant Professor of Economics, Kordestan University
2 M.Sc.Student in Economics, Kordestan University
چکیده [English]

Today, globalization is inescapable fact for all countries. Generally, there are two approaches related to globalization in economics; according to first approach globalization leads to stable economy in the developing countries, improving the economic welfare, decreasing of poverty and increasing the economic growth. In the second approach, this phenomenon leads to dispersing power and interests in these countries and as a result, increasing economic instability, poverty and economic vulnerability of these countries. In this study, the impacts of globalization on poverty in developing countries, upper and lower middle income, over the period 1990-2014 is investigated using panel data. The results show that economic, social, and political globalization and total index have negative and significant effect on increasing poverty in upper middle income countries, statistically. Furthermore, social and total index of globalization have positive and significant effect on increasing poverty in lower middle income countries while economic and political globalization do not have significant effect in these countries, statistically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Globalization"
  • "poverty"
  • "developing countries"
  • "Panel Data"