اثر تلاطم نرخ ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشور‌های عمده طرف تجاری با استفاده از داده‌های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می‌باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS) برآورد شده است. نتایج کلی نشان می‌دهند که، تولید ناخالص داخلی ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده طرف تجاری دارای اثر مثبت و معنادار، از طرف دیگر، فاصله جغرافیایی بین ایران و کشور‌های عمده طرف تجاری ، متغیر لیندر و تلاطم نرخ حقیقی ارز دارای اثر منفی و معنادار بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری می‌باشد. بنابراین مطابق انتظار افزایش در تلاطم نرخ حقیقی ارز موجب کاهش صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rate Volatility on the None-Oil Exports of Iran to Major Trade Partners

نویسندگان [English]

  • Masoud Nonejad 1
  • Farideh Parvizi Kashkouli 2
1 Associate Professor of Economics,Shiraz Islamic Azad University,
2 M.Sc. in Economics, Shiraz Islamic Azad University
چکیده [English]

The Main purpose of this study is to investigate the effect of real exchange rate volatility on Iran none oil exports to major trade partners by using quarterly data in the period of 2001:1-2014:4. For this reason, real exchange rate volatility is calculated by Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model. Then, real exchange rate volatility effect on Iran none oil export is estimated based on gravity model and by Feasible Generalized Least Squares (FGLS) method. On the overal results indicate that, gross domestic production of Iran, gross domestic production of major trade partners has significant positive effect, on the other hand geographical distance between Iran and major trade partners, Linder variable and real exchange rate volatility has significant negative effect on Iran none oil exports to major trade partners. Therefore as expected increasing in real exchange rate volatility will decrease Iran none oil exports of Iran to Major Trade Partners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Real Exchange Rate volatility
  • None-Oil Exports
  • GARCH model
  • gravity model
  • FGLS Method