اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی بخش کشاورزی ایران است. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) ، نوسانات نرخ واقعی ارز اندازه گیری و سپس، معادله رقابت پذیری با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی2011-1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی نشان می دهد، بی ثباتی اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین، بر اساس سایر نتایج این مقاله، سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثرمثبت؛ و اندازه دولت، شوک خارجی(بحران مالی)، نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی و شرایط آب و هوایی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه دارند. در چارچوب نتایج بدست آمده در این تحقیق، توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری و تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی جهت جلوگیری از بی ثباتی صادرات و از دست دادن بازار ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Instability on International Competitiveness of Iran’s Agricultural Sector

چکیده [English]

The main purpose of present research is to examine the impact of economic instability on Iran’s international competitiveness of the agricultural sector. In this framework, we have first measured the real exchange rate volatility by using generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model, and then we have estimated the competitiveness equation including the volatility during time period 1995-2011. The results obtained from the panel data estimations show that the economic instability has a negative and significant effect on the competitiveness of Iran’s agricultural sector. Also, according to the other results, per capita capital, the total factor productivity have a positive and significant effect, and the government size, the external shocks(financial crisis) , value added volatility and climate situation have a negative and significant effect on the competitiveness. In the framework of the obtained results, it is necessary to pay attention on the factors affecting on competitiveness and the design of a certain and appropriate strategy for the continuous export of agricultural products to prevent the instability of export and loss of market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Instability
  • International Competitiveness
  • Revealed Symmetric Comparative Advantage
  • agriculture sector
  • Iran