دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 1-145