دوره و شماره: دوره 3، شماره 12 - شماره پیاپی 12، زمستان 1394، صفحه 1-193 
1. تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران

صفحه 1-26

فخرالسادات هاشمیان؛ هادی زندیان؛ جواد آقامحمدی


6. حکمرانی و آزادی اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای گروه D8 وG7)

صفحه 0-0

ابوالفضل شاه آبادی؛ سارا ساری گل؛ حمید تنهایی