دوره و شماره: دوره 5، شماره 19 - شماره پیاپی 19، آبان 1396، صفحه 0-0 
کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل

صفحه 80-100

رامیار رفاعی؛ مرتضی سامتی؛ شهرزاد سید صالحی؛ ژیار رفاعی