کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان- گروه اقتصاد

2 گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان (اصفهان)-گروه اقتصاد

4 دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

چکیده

در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد می شود. برای انتخاب بین روشهای حداقل مربعات تلفیقی، اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) از آزمونهای چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن استفاده شده است که آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را در مقابل اثرات تصادفی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که فساد نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، بلکه باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری در کشورهایی که مبدا جریان سرمایه گذاری هستند نیز، می شود همچنین فساد باعث افزایش جریان سرمایه گذاری از طرف کشورهای با فساد بالا می شود بدین معنا که سرمایه گذارانی که در کشور خود با رشوه سروکار داشته اند، در کشورهای خارجی که فساد در آنها رواج دارد راحت تر سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کشورهایی هستند که در آنها فساد شایع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of Corruption and Foreign Direct Investment: Evidence of Panel Data

نویسندگان [English]

  • Ramiar Refaei 1
  • Morteza Sameti 2
  • shahrza seyyed salehi 3
  • zhiar refaei 4
2 department of economics university of esfahan
3 department of economics university of khorasgan (esfahan)
4 islamic azad university of sanandaj
چکیده [English]

This paper examines the impact of corruption on foreign direct investment (FDI) By using panel data approach and fixed effect estimation Over the period 1985-2014, In order to choose between different methods (Pooled Least Squares (PLS), fixed effects, and random effects (RE)), Chao (F. Limer) and Hausman  tests are used. The results show that corruption not only reduces investment but also changes the composition of investment in countries that are the origion of investment flows. It presents two key findings. First, corruption results in relatively lower FDI from countries that have signed OECD Convention on International Business Transaction. Second, corruption results in relatively higher FDI from countries with high levels of corruption. This suggests that investors who have been exposed to bribery at home may not be deterred by corruption abroad, but instead seek countries where corruption is prevalent.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • FDI
  • OECD Convention
تقوی، مهدی و همکاران (1389)، رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره 21، بهار 1390، ص 88-95
رومند، شهزاد (1387)، فساد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی (مطالعه‌ی موردی ایران)، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق(، دوره 5، شماره 2، تابستان 1387، ص 129-107