تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی و نقش آن به عنوان محرک نظام بانکی، مطالعه ی سرمایه گذاری در مسکن و اثر آن بر نرخ سود سپرده های بانکی را از اهمیت ویژ های برخوردار ساخته است.به طور متوسط سالیانه 40 درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن اتفاق می افتد. در این تحقیق با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1395 -1357 به بررسی اثر سرمایه گذاری در مسکن بر نرخ سود کوتاه مدت بانکی پرداخته شده است.نتایج مدل نشان داد که در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین سرمایه گذاری در ساخت و ساز و نرخ سود بانکی وجود دارد.اما در بلند مدت رابطه ای معنی دار بین متغیرهای الگو و نرخ سود بانکی وجود ندارد.برآورد الگوی تصحیح و خطا نشان داد که تعدیل به سمت تعادل باسرعت اندکی انجام می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Investment on Construction on Iran's Interest Rate

نویسندگان [English]

  • Alireza Karbasi 1
  • Seyed Hossein Mohammadzadeh 2
1
2 دانشگاه فردوسی
چکیده [English]

 
    The importance of the housing sector and its relation to macroeconomic variables and its role as a stimulus of the banking system is one of the important topic in the economy of Iran. On average there is 40% investment in the housing sector annually. In this study investigated the effect of investment in housing on short-term bank interest rates using the autoregressive distributed lag model(ARDL) and seasonal data of Iranian economy during the period 1973- 2016. The results of the model showed that there is significant and negative correlation between investment in construction and bank interest rates in the short run. But there is not a significant relationship between pattern variables and bank interest rates in the long run. The estimatation of error coloration Model (ECM) showed that there is a little speed to adjust to the equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Housing Sector
  • bank interest rate
  • ARDL model
اسکندری، ف. (1385). بررسی ارتباط قیمت مسکن و ادوار تجاری. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا.
عاقلی کهنه شهری، ل. (1386). تحلیل عوامل موثر بر تقاضای سرمایه‌گذاری در واحدهای مسکونی شهری. فصلنامه‌ی اقتصاد مسکن، تابستان، شماره‌ی 40 . صفحه 18 – 5.
قلی زاده، ع. (1387). نظریه‌ی قیمت مسکن در ایران. همدان: انتشارات نور علم، چاپ اول،صفحه 189
قلی زاده، ع و کمیاب، ب.، (1387). بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 5، صفحه 77 – 49.
گجراتی، د .، (1378) . مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه‌ی حمید ابریشمی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ دوم.
نجفی، ب .، (1385) . سنجش سهم عوامل موثر بر عرضه‌ی بخش مسکن در مناطق شهری. فصلنامه‌ی اقتصاد مسکن، شماره‌ی 37 و 38،صفحه 52 -49 .
نوفرستی، م .، (1378) .ریشه‌ی واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. تهران: انتشارات مؤسسه‌ی رسا، چاپ اول.
درکوش، عابدین ( 1380 )، درآمدی بر اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی.
شکرگزار، اصغر ( 1385 )، توسعه مسکن شهری در ایران، انتشارات حق شناس.
شیهکی تاش،م. و خرم آبادی،ط. (1395). رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال 4. شماره 16. صفحه 115- 134 .
عسگری، حشمت الله و علی چگینی (1387)، "اثر تسهیلات اعطایی مسکن بر توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصیفصلنامه اقتصاد مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، شماره 41.
جعفری، ابوالفضل و ساسان الله قلی (1388)، "تأمین مالی مسکن از طریق اوراق رهنی"، اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
عزیزنژاد، ا .(1391). چالش‌ها و راه کارهای تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 4، صفحه 31 -29 .
قلی زاده ع .و بختیاری پور ب .بررسی اثر اعتبارات بانکی بر قیمت مسکن در ایران. فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره 37، صفحه 61 -52 .
حیدری ل . و سوری ح. بررسی رابطه بین نرخ سود بانکی و قیمت مسکن در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره5، صفحه 31 -24 .
حسامی عزیزی،ب.،محنت فر،ی.و جعفری،ا. 1395. رابطه میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها با تاکید بر بانک مرکزی. فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی،سال 9، شماره 28.
منجذب،م.و مصطفی پور،م. (1392). بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن در ایران. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 1. شماره 3. صفحه 1- 15.