جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انطباق قوانین برنامه به طور کلی با سیاست های کلی نظام و به طور خاص با سیاست های کلی قضایی دارای اهمیت فراوان است، اما از مهم ترین چالش های پیش رو در این زمینه نبود برنامه‌ریزی دقیق، همه جانبه و کارشناسانه است که پس از گذشت حدود سه دهه از عمر برنامه‌ریزی در جمهوری اسلامی ایران هم چنان دامن گیر نظام برنامه ریزی کشور است، در این راستا با توجه به خلاء های موجود در این زمینه و لزوم برنامه ریزی صحیح برای اجرایی شدن سیاست های کلی قضایی، نوشتار حاضر به مطالعه جلوه های سیاست های کلی قضایی در قانون برنامۀ پنج سالۀ ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Judicial Policy Making in The Sixth Development Plan Act

نویسندگان [English]

  • Mehdi Saboori poor
  • kimia kebriti
Shahid Beheshti University. Tehran. Iran
چکیده [English]

The organising of the judiciary system has been one of the most important issues for governments in Iran. Therefore, in the Islamic Republic of Iran, Policymaking and, consequently, judicial policymaking was considered In the light of 110th Article of the Constitution. More to the point, in order to ensure the realization and implementation of policies, several mechanisms were predicted to monitor the compliance of the development plan laws from the determined policies. Plan laws are the most important means for implementation of the grand policies, thus the conformation of the plan laws generally with grand policies and especially with judicial policies is very important. But the most important problem is the lack of accurate, comprehensive, and eruditely planning so that after about three decades is still unsolved. So considering both the gaps and the necessity of proper judicial planning for implementation of general policies, this paper deals with the effects of grand policies on the sixth Law for the Development Plan of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • judicial policy
  • plan act
  • polcy making
  • Planning
  • grand policies
آلبرشت،‌هانس یورگ. (1395). تورمجمعیتزندان‌هادرجستجویکارآمدترینراه‌حل‌ها. ترجمه محمد علی اردبیلی و دیگران. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
آشوری، داریوش. (1384). دانشنامه سیاسی(فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی). تهران: انتشارات مروارید.
ارﺳﻄﻮ. (۱۳۸۷). ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻨﺎﻳﺖ، تهران: امیرکبیر.
اسماعیلی، محسن و منصوریان، مصطفی. (1391). درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست‌های کلی. بررسی‌های حقوق عمومی. (2): صص
اشتریان، کیومرث. (1386). سیاست‌گذاری عمومی ایران. چاپ اول. تهران: میزان.
اشتریان، کیومرث. (1389). ملاحظاتی در باب سیاست‌های کلی نظام و توصیه‌های سیاستی برای نظام سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه سیاست. (40،1): 22-1
اصول و مواد نظامنامه اساسی مجلس شورای ملی
افتخار جهرمی، گودرز و کبریتی، کیمیا. (1396). ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. دانشنامه حقوق کیفری اقتصادی، تهران: میزان.
افشاری راد، مینو و آقابخشی، علی اکبر. (1389). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار
الوانی، سید مهدی و شریف زاده، فتاح. (1383). خط مشی سیاست‌گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
پوراصغر سنگاچین، فرزام. (1393). پیشینه و چالش‌های کلان برنامه‌ریزی در ایران با تأکید بر برنامه ششم.
توفیق، فیروز. (1392). برنامه‌ریزی در ایران و چشم انداز آینده آن. چاپ دوم. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
تابش، احمد. (1383). اندیشه توسعه و برنامه‌ریزی در ایران و چگونگی تشکیل سازمان برنامه. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
زارعی، محمد حسین. (1382). نظام قانون گزاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، با تاملی در ماهیت حقوقی سیاست‌های کلی نظام. مجله راهبرد. (34): 333-320
زرنگ، محمد. (1381). تحول نظام قضایی ایران. چاپ اول. جلد اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
زرینی، حسین و هژبریان، حسین. (1388). تاریخ معاصر دستگاه قضایی ایران و تحولات آن. چاپ اول. روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی ایران.
ظهوری، قاسم. (1384). مدیریت (اصول و فرآیند‌ها). چاپ اول. تهران: کوشا مهر.
طلوعی، محمود. (1385). فرهنگ جامع سیاسی. چاپ سوم. تهران: نشر علم.
فقیه، محمدباقر. (1381). بررسی تحلیلی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام. چاپ اول. تهران: پیام یوسف.
فرهنگی، علی اکبر. (1390). فرهنگ جامع مدیریت. چاپ اول. برآیند پویش.
فلاحی، احمد. (1393). ضرورت در جرم‌انگاری. چاپ اول. نشر دادگستر.
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب11/11/1368
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358. با اصلاحات 1368
قلی پور، رحمت الله و غلام پور آهنگر، ابراهیم، (1389). فرآیند سیاست‌گذاری عمومی‌در ایران. چاپ اول. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
قانون برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدید نظر شده). سال‌های 1352 تا 1356
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب11/11/1368
متمم قانون اساسی مشروطه
محمودی جانکی، فیروز. (1387). جرم‌زدایی به منزله یک تغییر. فصلنامه حقوق. دوره 38. (1): صص
مدرسی، منصور. (1392). فرهنگ توصیفی واژگان برنامه‌ریزی و توسعه. چاپ دوم. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
مدنی، جلال الدین. (1382). از دیوان‌ مظالم‌ تا کاخ‌ دادگستری‌- سیری‌ در سازمان‌ قضائی‌ ایران‌ عصر مشروطه‌. نشریه زمانه. شماره 7 و 8
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (1396). بررسی انطباق قانون برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی. معاونت پژوهشهای اقتصادی.
مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسه پانزدهم تا بیست و هشتم، (جلسه هفدهم) ص 641 و بعد
مصوبه 21/03/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص مصلحت نظام
مهرپور، حسین. (1380). کندوکاوی در جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام. مجله راهبرد. (20): 405-337.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1378). پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، (26-25): 150-129
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1387). سیاست جنایی ایران در قلمرو اداره زندان‌ها: تحول مستمر مقررات اجرایی. دیباچه مترجم در: بولک، برنار. کیفر شناسی. چاپ هشتم. تهران: مجمع علمی‌و فرهنگی مجدد.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1395). پیش‌گیری عادلانه از جرم، مجموعه مقالات(در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری). چاپ ششم. تهران: سمت. 598-559
فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سیاسی. نوروزی...
ﻧﻮﺑﻬﺎﺭ، رحیم. (۱۳۹۰). اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری. ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻱ. ﺩﻭﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪ. (۱): صص. 114-91.
ویلیامز، فرانک پی. (1395). نظریه‌های جرم‌شناسی. ترجمه حمید رضا ملک محمدی. چاپ ششم. تهران: میزان.
نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، کارشناسی ارشد، مهدی صبوری پور، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال 84-1383
یزدیان جعفری، جعفر. (1391). چرایی و چگونگی مجازات. چاپ اول. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ویلیامز، فرانک و دیگران. (1381). پذیرش فرهنگ زندان. ترجمه حسین غلامی. پژوهش حقوق و سیاست، (7): صص