دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 1-150 (شماره زمستان 1393) 
6. تدوین برنامه‌ راهبردی توسعه گردشگری روستایی ایران

صفحه 111-135

علی حاجی نژاد؛ ابوذر پایدار؛ فاطمه باقری؛ ناصر عبدی