موضوعات = اقتصاد تکنولوژیکی و رشد
تعداد مقالات: 34
26. بررسی اثر رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست؛ مقایسه دو گروه کشورهای درحال توسعه (D8) و صنعتی (G7)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 125-141

ابوطالب کاظمی؛ بهروز جعفرزاده؛ داود فرهادی سرتنگی


28. مفهوم نهاد آب و نگاهی به تجربه اصلاحات نهاد آب در سایر کشورها

دوره 3، شماره 11، پاییز 1394، صفحه 115-138

پرویز بیات؛ محمود صبوحی؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور؛ عزت اله کرمی


29. تجزیه تحلیل رشد بهره‌وری، و ارزیابی عملکرد صنعت و زیر بخشهای آن (استان کردستان)

دوره 3، شماره 9، بهار 1394، صفحه 97-121

صدیقه عطرکار روشن؛ میر حسین موسوی؛ فاطمه رسولی


32. مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت

دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 1-24

نادر مهرگان؛ لیلی سلطانی صحت


34. تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 87-106

ریحانه خانی؛ زهرا نصراللهی