بررسی اثر رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست؛ مقایسه دو گروه کشورهای درحال توسعه (D8) و صنعتی (G7)

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هئیت علمی دانشگاه فرهیختگان کرمان

چکیده

افزایش روز‌افزون جمعیت جهانی نیاز به مصرف انرژی را بالا برده است؛ در نتیجه به‌واسطه فعالیت‌های انسان، آلودگی‌های زیست محیطی نیز افزایش یافته است. از طرفی نرخ‌های رشد متفاوت جمعیت در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بنا بر نیاز به استفاده از انرژی، بر میزان آلودگی محیط زیست متأثر بوده است. لذا با توجه به اهمیت این مساله، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست دو گروه کشورهای صنعتی (G7) و درحال توسعه (D8) برای دوره زمانی 2012-1990 با استفاده از روش داده‌های تابلویی است. نتایج نشان داد که در کشورهای صنعتی، نرخ رشد جمعیت تأثیر معناداری بر آلودگی ندارد. اما در کشورهای در حال توسعه این اثر‌گذاری مستقیم و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of population growth on the environment; Compare the two groups of developing countries (D8) and industrial (G7)

نویسندگان [English]

  • Aboutaleb Kazemi 1
  • Behrouz Jafarzade 2
  • Davood Farhadi Sartangi 1
چکیده [English]

By increasing global population and energy consumption, the environmental pollution due to human activities has also increased. In other word the different growth rates of population in industrialized countries and developing ones, requires the use of energy on the environment has been affected. Considering the importance of this issue, this study aimed to investigate the effect of population growth on the environment both industrialized countries (G7) and developing countries (D8) for the period 2012-1990 using panel data. The results showed that in industrialized countries, population growth has a direct impact on pollution, but not significant at the appropriate level. But in developing countries this is a direct and significant effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • population growth"
  • "environment pollution"
  • "developing countries"
  • "industrialized countries"