دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، شهریور 1398 
اثرات شوک‌های اقتصادی بر بازار نیروی کار در ایران

صفحه 268-285

10.32598/JMSP.7.2.268

حمید محمدی؛ محمدحسین کریم؛ خدیجه ثمره هاشمی شعبجره؛ علیرضا سرگزی