دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، اسفند 1398، صفحه 1-200 
بررسی و ارزیابی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

صفحه 526-547

10.32598/JMSP.7.4.2

محمد نصر اصفهانی؛ غلامعلی معصومی نیا؛ راحله منتظر