شناسایی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالاهای داخلی در اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استاد جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.30507/jmsp.2021.272899.2200

چکیده

یکی از عوامل موثر در پیشرفت یک کشور حمایت از مصرف کالای داخلی است که موجب رونق تولید و پیشرفت ابعاد مختلف آن است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از مصرف کالای داخلی است. که از یک سو می‌تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد که مبتنی بر درون‌زایی است، و از سویی دیگر زمینه را برای تحقق رسیدن ایران به کشوری توسعه‌یافته فراهم کند. بدین منظور پس از مرور گسترده ادبیات موضوع و همچنین استفاده از نظرات خبرگان در این زمینه از روش نمونه‌گیری قضاوتی استفاده شد. برای یافتن رابطه میان عوامل ساختاری مؤثر بر مصرف کالای داخلی از روش دیمتل استفاده گردید. سپس هفت شاخص موثر بر مصرف کالای داخلی شناسایی و انتخاب شدند. این شاخص‌ها شامل ملی‌گرایی مصرفی، تبلیغات، کیفیت، قیمت، اشتغال، دسترسی آسان و استقلال کشور بودند. در ادامه رابطه میان این شاخص‌ها و تعیین شدت اثر آنها بر یکدیگر تعیین شد. نتایج نشان داد که معیارهای کیفیت، قیمت و دسترسی آسان تحت عنوان شاخص‌های علّی، محرک و یا تأثیرگذار بودند. همچنین معیارهای ملی‌گرایی مصرفی، تبلیغات، اشتغال و استقلال کشور، دارای شدت اثر خالص منفی و تحت عنوان شاخص‌های وابسته بودند. معیار کیفیت، درجه تأثیرگذاری بیشتر و معیار استقلال کشور، درجه تأثیرپذیری بیشتری داشتند. همچنین نتایج نمودار مربوط به رابطه میان شاخص ها نشان داد که معیار ملی‌گرایی مصرف بیشترین ارتباط را با سایر معیارها دارد و معیار دسترسی آسان با هیچکدام از معیارهای دیگر رابطه‌ای ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the structural model of factors affecting the support of consumption of domestic goods in resistance economy

نویسندگان [English]

  • sahar naghipoor eivaki 1
  • Mohsen Niazi 2
  • Seyed Abdoljaber ghodratiyan 3
1 Phd. Student of social science, Social science group, Faculty of law and human science, kashan university, kashan, Iran
2 Professor of social science, Social science group, Faculty of law and human science, kashan university, kashan, Iran
3 Assistant professor of management, Managment group, Faculty of law and human science, kashan university, Kashan, Iran
چکیده [English]

One of the effective factors in the development of a country is supporting the consumption of domestic goods, which causes the prosperity of production and the development of its various dimensions. The main purpose of this study is to investigate the factors affecting the consumption of domestic goods. It can be in the direction of realizing a resistance economy that is based on endogenousness, and on the other hand, it can provide the ground for Iran to become a developed country. After extensive review of the literature and using the opinions of experts, the judgmental sampling method was used. DEMATEL method was used to find the relationship between structural factors affecting the consumption of domestic goods. Seven indicators include consumer nationalism, advertising, quality, price, employment, easy access and the country's independence were identified. The relationship between these indicators was determined, and results showed that the quality, price and easy access as causal indicators were motivating or effective. Also, the consumer nationalism, propaganda, employment and independence of the country have the intensity of negative net effect and are called dependent indicators. Quality had the highest degree of make effect, and the independence of the country had the highest degree of take effect. Also, the results of the graph of the relationship between indicators showed that the nationalism of consumption had the most relationship with other indicators and easy access has no relationship with others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Factors"
  • Consumer Nationalism"
  • Support of Domestic Product Consumption"
  • "
  • resistance economy"
  • . "
  • DEMATEL Technique"
Abtahi, A., Roshnavadi, Y., & Omeid, A. (2021). Identifying and prioritizing the risk factors in marine transportation insurances: a mixed method of fuzzy multi-factorial. Trade Studies, 95, 195-223. Retrieved from: http://pajooheshnameh.itsr.ir/article_46584.html. (Persain)
Aghasafari, H., & Karbasi, A. (2021). The effective factors of consumer preference for chicken based on sustainability: the case study of Mashhad. Trade Studies, 13(2), 197-216. Retrieved from: www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=552064. (Persain)
Amiri, H., Pirdadeh Biranvand, M., Norouzi Amoghin, F., & Alizadeh, Sh. (2019). Indexes of vulnerability and resilience in Iran's economy. Journal of The Macro and Strategic Policies, 6(3), 434-455. Retrieved from: http://www.jmsp.ir/article_60910.html. (Persain)
Arefpoor, M., Rafie, H., & Chizari, A. (2021). Analyzing the effective factors on developing loyalty of oil products: the case of Tehran. Agricultural Economy, 14(1), 95-117. Retrieved from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=529077. (Persain)
Asa Berger, A. (2005). Media analysis techniques (translated into Farsi by Parviz Ajlali). Tehran: Centre of Studies and Research on Media. (Persain)
Asgharpoor, M. (2004). Group decision making and game theory based on practical research. Tehran: Tehran University Press. (Persain)
Bafandehzand, A., & Danay Nemat Abadi, N. (2018). The analysis of consumer preference in shopping domestic and foreign products: ABM model. New Marketing Research Journal, 1(24), 131-152. Retrieved from: http://ensani.ir/fa/article/373482. (Persain)
Bahmani, M. (2013). Analyzing the national consumption, trust in advertisement, and preference of using domestic products among the citizens of 28 cities. Communication Research, 19(3), 159-182. Retrieved from:   http://ensani.ir/fa/article/364944. (Persain)
Bettman, J. R. (1979). An information processing Theory of Consumer Choice. Addison-Welsey Publishing Company.
Day, G. S., & Wenslsy, R. (1988). Assessing Advantage; A framework for Diagnosing Competitive Superiority. Journal of Marketing, 52(2), 1-20. [DOI: 10.2307/1251261]
Feiz, D., Mirmohammad, M., & Izadkhah, M. (2018). A model of national branding in Iran based on fundamental theory and ISM model. Commercial Strategies, 24(10), 79-98. Retrieved from: http://cs.shahed.ac.ir/article_2366.html. (Persain)
Ghasemi, M., & Ghafari Ashtiani, P. (2017). Comparing the role of gender in the effectiveness of asymmetrical defeat and non-asymmetrical defeat and consumer choice in the decision making process. Commercial Strategies, 23(8), 75-87. Retrieved from: http://cs.shahed.ac.ir/article_2339.html. (Persain) 
Hadidi, E., Hadidi Zavareh, E., & Doshmanziari, E. (2017). The tendency towards domestic products among Iranian consumers from the perspective of resistance economy. Journal of The Macro and Strategic Policies, 4, 169-191. Retrieved from: http://ensani.ir/fa/article/374384. (Persain)
Haghighi, M., & Hosseinzadeh, M. (2009). Comparing the tendency of consuming domestic products in Tehran with other areas of the world considering the consequences and product preference. Management Research in Iran, 13(4), 103-139. Retrieved from: https://mri.modares.ac.ir/article_180.html. (Persain) 
Hosseinzadeh, A., Niazi, M., & Shafayi Moghadam, E. (2016). The effective factors on the tendency of citizens towards consuming domestic products: the case study of Kashan inhabitants. Islamic Economic Knowledge, 7(1), 35-54. Retrieved from: http://ensani.ir/fa/article/369460. (Persain)
Jassbi, J., Mohamadnejad, F., & Nasrollahzadeh, H. (2010). A Fuzzy DEMATEL Framework for Modeling Cause and Effect relationships of Strategy map. Expert Systems with Applications: An International Journal, 38(5), 5967-5973. [DOI: 10.1016/j.eswa.2010.11.026
Khalili, F. (2020). Analyzing the factors and policies of employment. Journal of The Macro and Strategic Policies, 7(4), 395-372. Retrieved from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=207650. (Persain)
Khatami Firoozabadi, M., Abasiazar, A., Taghva, M., & Feizi, K. (2020). Value model on electronic service in public institutes: the case of Tehran municipality. Industrial Management Studies, 17(55), 1-33. Retrieved from: http://ensani.ir/fa/article/417830. (Persain)
Kotler, P. (2013). Principles of marketing (translated into Farsi by Mohammadreza Sadi, Saleh Ardestani, and Abbas Aylar). Virayesh 14. (Persain)
Lin, C. J., & Wu, W. W. (2008). A Causal Analytical Method for Group Decision Making under FUZZY Environment. Expert Systems with Applications, 34(1), 205-213. [DOI: 10.1016/j.eswa.2006.08.012
Lin, K., & Lin, C (2008). Cognition map of experiential marketing strategy for hot spring hotels in Taiwan using the DEMATEL method. In Fourth International Conference on Natural Computation. IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/4666884.
Motaee, P., & Molaee M. (2018). Analyzing the effective factors of tendency towards shopping Iranian products in comparison with the foreign products using logit model. Journal of Economy, 17(5-6), 59-73. Retrieved from: http://ejip.ir/article-1-961-fa.html. (Persain) 
Mousavi Loghman, A., Moeeni, A., & Rafie Atani, A. (2020). Content analysis of economic policies of family in Iran. Strategic Studies of Woman, 21(83), 81-104. Retrieved from: http://ensani.ir/fa/article/414487. (Persain)
Nademi, Y., & Jalili Kamjoo, P. (2020). Analyzing the relationship between the educational expenditure, health, and poverty in Iran. Journal of The Macro and Strategic Policies, 7(2), 304-325. Retrieved from: http://www.jmsp.ir/article_77075.html. (Persain) 
Noori, J., Bonyadi Naeeni, A., & Esmaeelzadeh, M. (2017). Studying the status of Iran in the region based on the knowledge-based economy through clustering algorithm. Journal of The Macro and Strategic Policies, 4, 133-155. Retrieved from: http://www.jmsp.ir/article_38477.html. (Persain) 
Pakard, V. (1957). The Hidden persuader. New York, D. McKay Co.
Parchami, D., & Jalali, F. (2020). A comparative analysis of indoor business based on the macro policies of employment. Journal of The Macro and Strategic Policies, 7(2), 164-185. Retrieved from: http://www.jmsp.ir/article_67019.html. (Persain) 
Part, S., Khanzadi, A., & Karimi, M. (2021). The effect of supportive strategies of social capital focusing on subsidiary policies. Journal of The Macro and Strategic Policies, 9(1), 104-133. Retrieved from: http://ensani.ir/fa/article/458448. (Persain)
Poorkhosravani, M., & Mousavi, E. (2019). Analyzing the development factors for Dalki-Vahdatieh cities through DEMATEL, SAW, and AHP methods. Journal of Geographical Data, 27(106), 201-212. Retrieved from: http://ensani.ir/fa/article/389587. (Persain)
Poursaeed, M., Soltaninezhad, N., & Rashid, A. (2020). Lived experience of consumers in online shops based on SOR framework. Commercial Strategies, 26(13), 133-146. Retrieved from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=481747. (Persain)
Rasoolzadeh, M., Rahnama, A., & Barati, J. (2021). Analyzing the effective factors of product quality in industrial workshops focusing on the role of workers and productivity. Journal of The Macro and Strategic Policies, 9(1), 134-162. Retrieved from: http://ensani.ir/fa/article/458449. (Persain)
Robinson, E., & Wineberg, M. (2015). Theoretical approach towards social issues (translated into Farsi Rahmatollah Sedigh Sarvestani). Tehran: Tehran University Press. (Persain)
Safarzad, H., Azma, F., Saeedi, P., & Ahajani, H. (2021). Commercial model of knowledge base products through resistance economy policies. Journal of The Macro and Strategic Policies, 8(1), 2-22. Retrieved from: http://www.jmsp.ir/article_102269.html. (Persain) 
Seyed Javadin, R., & Esfidani, M. (2013). Consumer Behavior. Tehran: Tehran University Press. (Persain)
Shadjoo, N., Sarookhani, B., & Navabakhsh, M. (2020). Sociological analysis of TV advertisement and their effect on female staff in Islamic Azad University in house appliances. Journal of Woman and Society, 10(40), 261-274. Retrieved from: http://ensani.ir/fa/article/419269. (Persain)
Shimp, T. A. (1984). Consumer Ethnocentrism: The concept and a preliminary empirical test. ACR North American Advances, 11, 29-58. 
Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism, Construction and Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24(3), 280-289. [DOI: 10.2307/3151638]  
Sotoodehnia, S., Ahmadirad, H., Daneshnia, M., Ahmadirad, F., & Ghezelbash, A. (2019). Resistance economy, monetary policies and their effect on economic development in Iran. Journal of The Macro and Strategic Policies, 6(special issue), 730-749. Retrieved from: http://ensani.ir/fa/article/403318. (Persain)
Talebidalir, M., & Akbari, H. (2014). Analyzing the tendency of using foreign products and its considering media. Communication Research, 20(1), 105-127. Retrieved from: http://cr.iribresearch.ir/article_23468.html. (Persain) 
Tan, J., Zhang, P., Lo, K., Li, J., & Liu, Sh. (2017). Conceptualizing and measuring economic resilience of resource-based cities: Case study of Northeast China. Chinese Geographical Science, 27(3), 471-481. [DOI: 10.1007/s11769-017-0878-6
Thøgersen, J. (2005) How May Consumer Policy Empower Consumers for Sustainable Lifestyles?. Journal of Consumer Policy, 28, 143-177. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1007/s10603-005-2982-8.
Tsai, W. H., Chou, W. C., & Hsu, w. (2008). The Sustainability Balanced Scorecard as a Framework for Selecting Socially Responsible Invertment; An Effective MCDM Model. Journal of the Operational Research Society, 60, 1396-1410. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1057/jors.2008.91.
Wu, C-R., Chang, C-W., & Lin, H-L. (2008). A Fuzzy ANP-based approach to evaluate medical organizational performance. Information and Management Sciences, 19(1), 53-74. [DOI: 10.1.1.574.6767]
Yousefizanvar, R., Hasanpour, A., Mohadebi, M., & Moazeni, B. (2020). An effective model for studying the jealousy of staff using DEMITEL model and network analysis. Journal of Career and Organization Counseling, 12(44), 25-50. (Persain)
Zhou, Q., Huang, W., & Zhang, Y. (2011). Identifying Critical Success Factors in Emergency Management Using a Fuzzy DEMATEL Method. Safety Science, 49(2), 243-252. [DOI: 10.1016/j.ssci.2010.08.005