بررسی "تاثیر سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی "

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

2 دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، مرکز دکتری تهران، ایران

3 دکترای ریاضی، استاد تمام، گروه ریاضی کاربردی گرایش کنترل و بهینه سازی، دانشکده ریاضی، دانشگاه پیام نور، مرکز مشهد - ایران

10.30507/jmsp.2021.108219

چکیده

امروزه ، دولت در راستای کاهش تعهدات مستقیم خود (اصل 29 قانون اساسی)و افزایش کارایی سازمان ها، سعی در ایجاد استقلال مالی و اداری در سازمانها و صندوق های اجتماعی را دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان به بررسی ماهیت و شکل عوامل مختلف ناشی از "(تاثیر) سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی " و همچنین عوامل متاثر از قوه مجریه، قوه مقننه و سازوکار قانون گذاری و البته سازمان تامین اجتماعی بر موضوع پژوهش پرداخته که بر همین اساس ابتدا چالش ها و عوامل تاثیر گذار بر موضوع با مطالعه و مصاحبه با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و گروههای مرتبط شناسایی شده و سپس میزان و نحوه ارتباط میان عوامل مختلف و تاثیر پذیری سازمان نیز مورد قضاوت خبرگان و خواص قرار گرفت، در نهایت شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مرتبط با چالش‌های استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی با روش ISM سطح‌بندی گردید( جدول 3 ). تجزیه و تحلیل عوامل متاثر از سیاست های کلان نحوه ی تاثیر آنها بر سطوح و لایه های سیاسی و مدیریتی کشور را به عنوان اثرگذارترین عوامل (مستقیم)، شناخته و نشان می دهد. در ادامه به صورت مختصر به بررسی عواملی ناشی از قوه مقننه و قوه مجریه نیز پرداخته و به عنوان عوامل میانی (اثرگذار و اثر پذیر) شناخته شده‌اند، در نهایت سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان اثرپذیرترین لایه قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: سیاست های کلی نظام، استقلال مالی و اداری، سازمان تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی،

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"The impact of macro policies on the financial and administrative independence of the social security system"

نویسندگان [English]

  • Alireza Salehi 1
  • javad khaligh 2
  • Aghileh Heidari 3
1 Master of Public Administration, college of human science, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 PhD. Student of Applied Mathematics- Control and Optimization, Department of Applied Mathematics, Payame Noor university-Tehran, Iran.
3 PhD. Student of Applied Mathematics- Control and Optimization, Department of Applied Mathematics, Payame Noor university-Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the government is trying to create financial and administrative independence in organizations and social funds in order to reduce its direct obligations (Article 29 of the Constitution) and increase the efficiency of organizations. In this research, using research backgrounds and interviews with experts, we examine the nature and form of various factors resulting from the "(influence) of macro policies on the financial and administrative independence of the social security system" as well as the factors influencing the executive, legislative, and mechanism. Legislation and of course Social Security Organization focuses on the research topic, based on which the challenges and factors affecting the topic are first identified by studying and interviewing Social Security experts and related groups and then the extent and manner of the relationship between the various factors and their effectiveness. The organization was also judged by experts and properties, ultimately indicators And sub-areas related to the challenges of financial and administrative independence of the Social Security Organization were leveled by the ISM method (Table 3). The analysis of macroeconomic factors identifies how they influence the political and managerial levels and layers of the country as the most influential (direct) factors. In the following, we briefly review the factors arising from the legislative and executive branch and are identified as intermediate (effective and effective) factors, and finally, the Social Security Organization is considered as the most influential layer.
Keywords: General System Policies, Financial and Administrative Independence, Social Security Organization, Social Security System,

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Financial and Administrative Independence"
  • "Social Security Organization"
  • "Macro Policies"
  • "ISM Interpretive Structural Modeling"