دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 1-200 
6. تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی درکشورهای درحال‌توسعه

صفحه 121-140

10.30507/jmsp.2021.105738

علی کارشناسان؛ مسعود خیر اندیش؛ محسن محمدی خیاره؛ مژگان علیزاده