دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-133 
تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران

صفحه 21-36

اسعد الله رضایی؛ جواد حسین زاده؛ ایوب فرامرزی؛ منصوره یزدان خواه


عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن

صفحه 69-86

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ احسان شافعی؛ رضا رمضانی