نویسنده = مرتضی عزتی
تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 35، آذر 1400، صفحه 610-631

10.30507/jmsp.2021.286294.2249

محمدجواد عزتی؛ مرتضی عزتی؛ امیر حسین مزینی


بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 38-65

10.30507/jmsp.2020.102274

مرتضی عزتی؛ حسن حیدری؛ پروین مریدی


اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 41-64

مرتضی عزتی؛ رسول کوهکن؛ حسن حیدری


طراحی شاخص بومی برای اندازه گیری فساد اقتصادی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 57-86

مرتضی عزتی؛ بهمن کریمی گلنار


تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1392، صفحه 77-102

مرتضی عزتی