اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران است و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و نسبت موجودی سرمایه به نیروی‌کار و متغیرهای جمعّیتی همچون مهاجرت و نسبت نرخ مشارکت مردان به نرخ مشارکت زنان بر روی نرخ بیکاری در استان‌های ایران بررسی شده است. داده‌های این پژوهش داده‌های استانی برای دوره زمانی 1384 تا 1392 است و مدل پژوهش با روش پانل دیتا برآورد شده است که بر پایه آن اثرگذاری متغیرها بر روی نرخ بیکاری روشن شده است. از میان متغیرهای وارد شده در مدل، شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه‌ای، با استفاده از متغیرهای مختلف از جمله بودجه جاری و سرمایه‌ای استان‌ها، وسعت، جمعّیت، بی‌سوادی، بیکاران، ارزش افزوده و امید به زندگی محاسبه شده و نتایج گویای آن بود که اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر روی نرخ بیکاری استان‌ها، در سطح اطمینان مرسوم، اطمینان بخش نیست (85 % است).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Discrimination on Unemployment

چکیده [English]

Unemployment is one of the major problems of economy in different countries for example Iran and the requirement for solving this problem is identifying the factors effecting it. In this research the effect of economic variables like rate of economic growth, economic discrimination and the ratio of the capital holding to the labor force and population variables like immigration and the ratio of the rate of partnership of men to the rate of partnership of women on the rate of unemployment in the provinces of Iran have been evaluated. The given in this research are for the time period from 2005 to 2013 and the research model has been obtained by the method of panel data from the basis of which the effects of variables on the rate of unemployment has been clarified. Among the variables entered in the model, the index of interregional economic discrimination, using different variables for example the current budget and capital of the provinces, area, population, lack of education, unemployed, added value and hope for life have been calculated and it was its rational results which the effect of economic discrimination on the rate of unemployment of provinces, in the level of common confidence, is not confidential (it is 85%)

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic discrimination
  • Economic Growth
  • unemployment
  • panel data