تحلیل مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، رشتۀ اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران

چکیده

در این پژوهش، مؤلفه‌های اصلی سنجش عدالت اقتصادی در ایران تحلیل شده است. بررسی شاخص‌های ارائه‌شده در زمینۀ عدالت در شناخت مؤلفه‌ها، و ضعف‌ها و قوّت‌های شاخص‌های تبیین‌شده تا کنون مؤثر بوده است. از این رو ابتدا مفهوم عدالت از منظر علمی و اندیشمندان بررسی شد و سپس با توجه به ساختار کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون کشور و شرایط ایران مورد تحلیل قرار ‌گرفت. مؤلفه‌های مورد بررسی در چهار زمینۀ اصلی عدم تبعیض، تساوی در استحقاق‌ها، امکان دستیابی به فرصت‌ها و عدالت در مفهوم خود، مجزا از تعاریف سنتی برابری، تحلیل شد. با بررسی پژوهش‌های صورت‌گرفته در ایران و جهان، از میان شاخص‌های ارائه‌شده برای اقتصاد ایران، چهار شاخص انتخاب شد. شاخص‌های برگزیدۀ پژوهش به‌طور جداگانه و در کنار یکدیگر بررسی گردید، مؤلفه‌های مشترک و خاص هر شاخص مورد تحلیل قرار گرفت و سپس نتیجۀ بررسی بیان شد. درنهایت مؤلفه‌های پیشنهادی برای شاخص‌سازی ارائه گردید تا بتوان مؤلفه‌هایی با مطابقت بیشتر با مفهوم عدالت و مناسب برای اقتصاد ایران را در سنجش عدالت به‌کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Indicators Analyzing of Economic Justice in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Ezzati 1
  • Morteza Ezzati 2
  • Amir Hossein Mozayani 3
1 MA Student of Economics, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigates the main elements of evaluating economic justice in Iran. Analyzing the suggested indexes in the field of justice has been effective so far as elements, weaknesses and potentialities are concerned. Accordingly, first, the concept of justice was investigated, considering the structure of the Islamic Republic of Iran based on the laws and conditions. The elements were analyzed in four sections of lack of discrimination, equality of achievements, possibility of achieving opportunities, and justice regarding the concept of self, disregarding the classical definition of equality. Reviewing the studies in Iran and world, four indexes were selected for Iran. They were investigated comparatively and the results were reported. Finally, some suggested elements for indexation were given so that they could be employed based on their compatibility with the concept of justice and Iran's economic condition in evaluating justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice index
  • mixed index of justice
  • justice-based development, economics justice
Akbari, A. (2014). The analysis and criticism of party policies on drug crimes in Iran considering the correction of combating drug regulation in 2010. Criminal Law Research, 5(2), 7-34. (Persian)
Alizadeh, H. (2014). The compatibility of criminology of drug in Iran with international documents. Social Health and Addiction, 1(3), 65-84. (Persian)
Asadi, S. (2008). The addiction bubble. Tehran: Mikaeel, Ashja. (Persian)
Ashtarian, K., & Emami Mobeidi, R. (2014). Evaluating the public policies of IRIB. Political Knowledge, 10(2), 5-31. (Persian)
Bakhshi, A. (2017). The methodology of systemic theory in political science. Tehran: New Thought Studies. (Persian)
Drug Addiction Combat Headquarter, Office of Culture-Prevention. Local Newsletter, 2. (Persian)
Fartookzadeh, H., Moazaz, H., & Rajabi Nahvaji, M. (2013). Policies and strategies of controlling drugs in Iran. Social Welfare Quarterly, 13(48), 169-199. (Persian)
Ghavam, A. (2015). Comparative politics. Tehran: Samt. (Persian)
Jazini, A. (2015). The effect of drug and hallucinatory materials on social security. Social Health and Addiction, 2(7), 9-40. (Persian)
Kakooyi, I. (2008). Towards understanding drugs and hallucinatory materials. Tehran: Police University. (Persian)
Mahdavian Far, M., Masoodnia, H., & Zarzani Yazdani, M. (2018). The failing factors of Iran’s policies in early prevention of misusing drugs. Public Policy, 4(4), 113-131. [DOI: 10.22059/ppolicy.2019.69720] (Persian)
Mozafar, H., Zakariayi, M., & Sabeti, M. (2009). Cultural anomaly and drug addiction among 13-28-year-old young people of Tehran. Social Sciences, 3(4), 33-54. (Persian)
Rahimipour, E., Habibzadeh, M., Mohagheghdamad, M., Farajiha, M., & Omidi, J. (2016). Policies of reducing damage of drug use: a comparative study in criminal justice system Iran, Portugal, and Canada. Journal of Comparative Law, 20(3), 84-110. (Persian)
Sarami Foroushan, H. (2018). Journal of Addiction Studies, CEO of Research and Education of Drug Combat Headquarter. (Persian)
Sarami, H. (2021). The first word. Addiction Research, 15(59). (Persian)
Serajzadeh, H., & Aziz-zadeh, O. (2015). Social constructions of using drugs and addiction in southern Roodbar. Iranian Journal of Social Problems, 5(2), 273-296. (Persian)
Strategies of strengthening the infrastructures of combating drugs. ISNA News Agency, 95111711422, May 26, 2016. Received from: https://www.isna.ir. (Persian)
The drug combat headquarter with 450 Billion budget could do nothing. Mizan News Agency, No. 376719, December 15, 2017.  Received from: https://www.mizanonline.com. (Persian)
The Fifth Development Plan. (Persian)
The Fourth Development Plan. (Persian)
The latest statistics on drug addicts. ILNA News Agency, No. 504083, June 24, 2017. Received from: http://www.ilna.ir. (Persian)
The necessity of combating drug supply and demand. Javan Newspaper, 950813, April 9, 2019. Received from: https://www.gavanonline.ir . (Persian)
The office of drug combat. (2005). Drug according to SAVAK documents. Tehran: Rasanesh. (Persian)
The Sixth Development Plan. (Persian)
The statistic for drug prisoners in Iran. Alef Newspaper, No. 3970906160, November 27, 2018. Received from: https://www.alef.ir. (Persian)
Unknown. (2011). The Comprehensive Document of Drug Prevention. Office of President, Drug Combat Headquarter. (Persian)
Vazirian, M. (2003). A review of plans for reducing demand in Iran and suggestions for developing strategic plans. Social Welfare, 9, 145-201. (Persian)
Website of Drug Addiction Combat Headquarter. http://news.dchq.ir/3. (Persian)
Young, I., & Queen, L. (2016). A guideline or writing strategic reports in public policy for political advisors in the middle and eastern Europe (translated into Farsi by Mehdi Saatchi and Omid Salehi). Tehran: Center of Strategic Analysis of the Presidency. (Persian)
Zakariayi, M., & Hajeli, A. (2008). An introduction to scientific studies on addiction in Iran, a strategic report. Tehran: Expedience Discernment Council, Office of Combating Drug Addiction. (Persian)
Zolfagharian, H., & Fartookzadeh, M. (2011). Policies and strategies of controlling drug addiction use in Iran. Strategic Management Thought, 5(1), 125-168. (Persian)