بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران.

2 استادیار اقتصاددانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بخش صنعت از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغالزایی در تحولات اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد و امکان رشد و توسعۀ سایر بخش‌ها را فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر سهم اشتغال صنعتی کاهش یافته و به نظر می‌رسد که در میان عوامل متعددی که بر میزان اشتغال بخش صنعت مؤثرند، تحریم‌های اقتصادی اثرات مخرب بیشتری بر میزان اشتغال داشته و این مقاله در پی بررسی این مسئله است که تحریم‌های اقتصادی چه اثری بر اشتغال بخش صنعت ایران داشته است. برای دستیابی به پاسخ، از داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال های 1355 تا 1395 استفاده شده و با روش سیستم معادلات هم‌زمان 3SLS تجزیه‌وتحلیل انجام شده است. یافته‌های پژوهش حاکیت می‌کند که تحریم‌های اقتصادی از کانال کاهش تولید صنعتی، سطح اشتغال در بخش صنعت را هم کم کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of economic sanctions on industrial production and employment of in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Ezzati 1
  • Hasan Heydari 2
  • Parvin Moridi 3
1 Associate Professor of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran. Iran.
2 Assistant Professor of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran. Iran.
3 Graduate of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

The effect of economic sanctions on production and employment of industry in Iran
The industry sector plays a key role in the diversification and abundance of manufactured products as well as job creation in the country's economic development and allows the growth and development of other sectors. In recent years, the share of industrial employment has decreased, and it seems that among the many factors that affect the level of employment in the industry, economic sanctions have more damaging effects on employment. This article seeks to investigate what economic sanctions have had on the employment of the Iranian industry. To obtain the answer, data from the Central Bank and the Statistical Center of Iran during the years 1355 to 1395 were used and analyzed using the system of simultaneous equations of 3SLS. The research findings indicate that economic sanctions on the channel of reducing industrial production have reduced the level of employment in the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Industrial sector
  • Economic sanctions
  • Iran
Amini A. (1999). Estimation of labor demand patterns in the Iranian economy and its forecast during the years 1997-1999. Journal of Planning and Budgeting, 28-3. (Persain)
 Afesorgbor, Sylvanus Kwaku, and Renuka Mahadevan. (2016) "The impact of economic sanctions on income inequality of target states." World Development, 83, 1-11.
Bayard, Thomas O., Joseph Pelzman, and Jorge Perez‐Lopez. (1983) "Stakes and risks in economic sanctions." World Economy, 6(1), 73-88.
Carus R, (2003) The impact of international economic sanctions on trade: an empirical analysis, peace economics, peace science and public policy, Vol.9, No.2. pp. 1-29.
Dargahi H. and Ghadiri A. (2003). Analysis of Determinants of Economic Growth in Iran (with a Review of Endogenous Growth Patterns. Journal of Business, 26, 1-33. (Persain)
Denesh jaafari D., Sardar shahraki A., Esna ashari H. and Hatami Y. (2013). The Impact of Exchange Rate Impacts on the Challenges and Prospects of Employment in Iran's Industrial Sector. Quarterly Journal of Macro Strategic Policies, 1, 93-104. (Persain)
Drezner, Daniel W. (1999). The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations (New York: Cambridge University Press, 1999).
Doxey, Margaret P. (1996) "The Sanctions Problematique." International Sanctions in Contemporary Perspective. Palgrave Macmillan, London, 1-15.
Ezzati, M. and Kazemi, A. (2018). The Effect of Economic Sanctions from the Banking Channels (Monetary) On the Industrial Production of Iran, International Journal of Economic Perspectives, 11(3), 801-809.  
Ezzati, m. (2016)” Analyzing Direct and Indirect Effects of Economic Sanctions on I. R. Iran Economic Growth: Focusing on the External Sector of the Economy” Open Journal of Marine Science, 6, 457-471
Ezzati, m. and Unos Salmani (2017). ” The welfare effects of economic sanctios on final consumers of goods and services in Iran” International Journal of Environiemental & Science Education, 12(4), 679-692
Ezati M., Heidari H. and Kuhkan R. (2016). The Effect of Economic Discrimination on Unemployment. Quarterly of Strategic and Macro Policy. No. 13, 41-64. (Persain)
Eyler. R, (2007) Economic sanctions international policy and political economy at work, Palgravem, Macmillan.
Fadayi M. and Derakhshan M. (2014). Analysis of Short-Term and Long-Term Effects of Economic Sanctions on Economic Growth in Iran. Scientific Research Quarterly. Economic Growth and Development Research, 5(18). (Persain)
Gajrati D. (2007). Fundamentals of Econometrics.Volume 2. Translation: Hamid Abrishami. University of Tehran Press. Tehran. (Persain)
Garshasbi A. and Yusofi dindarlu M. (2016). Investigating the effects of international sanctions on Iran's macroeconomic variables. Economic Modeling Research Quarterly, 25. (Persain)
Galtung, Johan (1967) “On the Effectts of International Economic Sanctions,” World Politics, 19, 379
Hufbauer, G.C., Schott, J. J., Elliott, K.A., Oegg, B. (2007) Economic Sanctions Reconsidered, 3rd edition. Peterson Institute for International Economics, Washington DC.
Hunter, David W. (1991) Western trade pressure on the Soviet Union: An interdependence perspective on sanctions. Springer, 1991. Institutions Center- Nov 30, 2008
Inanlu A. (2007). The role of human capital in Iran's economic growth (with a review of endogenous growth patterns). Master Thesis in Economics. Sistan and Baluchestan University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. (Persain)
Kaplowitz, Donna Rich (1995) "Anatomy of a Failed Embargo: The Case of the US Sanctions Against Cuba." PhD diss., Johns Hopkins University.
Korotin, Vladimir, et al (2018) "The Ukrainian crisis, economic sanctions, oil shock, and commodity currency Analysis based on EMD approach." Research in International Business and Finance.
Lamotte, Olivier (2012). Disentangling the Impact of Wars and Sanctions on International Trade: Evidence from Former Yugoslavia, Comparative Economic Studies, 1-27.
Leyton-Brown, David, ed. "Lessons and policy considerations about economic sanctions." The Utility of International Economic Sanctions. Routledge, 1987. 1-4.
Lindsay, James M. 1986. “Trade Sanctions as Policy Instruments: A Reexamination,” International Studies Quarterly, 30, 154.
Mehregan A. and Kordbacheh H. (2017). Investigating the short-term and long-term effects of the embargo on imported capital goods on Gross Domestic Production (GDP). Iranian Journal of Applied Economic Studies, 6(22). (Persain)
Mirkina, Irina. "FDI and sanctions: An empirical analysis of short-and long-run effects." European Journal of Political Economy (2018).
Miyagawa, Makio. 1992. Do Economic Sanctions Work? (New York: St. Martin’s Press, 1992), p. 7.
Ninicic, Miroslav and Wallensteen, Peter (1983) “Economic Corecion and Foreign Policy,” in Miroslav Nincic and Peter Wallensteen (eds), Dilemmas of Economic Coercion: Sanction in World Politics (New York: Praeger 1983), p.3
Oxenstierna, S. and Olsson, P. (2015). The economic sanctions against Russia: impact and prospects of success, Ministry of Defence, Russia.
Pedram M. and Habibi far M. (2008). Investigating the long-term relationship between labor demand and the factors affecting it in the Iranian industrial sector through the Johansson collective test. Economic Research Journal, 3, 141-161. (Persain)
Rezaei M. (2008). The Effect of Government Expenditures on Economic Growth and the Empirical Study of the Okan Law in the Iranian Economy. Master Thesis. Shahid Beheshti University. (Persain)
Shakeri A.(1392). Theories and policies of macroeconomics. Tehran: Rafe. Fourth Edition, 1139. (Persain)
Shirazi, Homayoun, Azarbaiejani, Karim and Sameti, Morteza (2016)” The Effect of Economic Sanctions on Iran's Export” Iran. Econ. Rev., 20(1), 111-124.
 
 
Soori A. (2013). Econometrics (Advanced) with the application of Eviews8 and Stata12. (Volume 2). Cultural Studies. Tehran. (Persain)
Taghavi M. and Mohammadi H. (2006). The Impact of Human Capital on Economic Growth in Iran. Economic Research Journal, 22, 15-44. (Persain)
 
Vahidi Z., SHaghaghi shagri V. and Pahlavanzadeh F. (2014). Comparative effects of symmetric and asymmetric of oil shocks on the value added of the agricultural and industrial parts. Quarterly Journal of Strategic and Macro Policy, 8, 77-92. (Persain)