بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد تاب‌آوری اقتصادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ علوم اقتصادی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی ، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

چکیده

یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران کمبود سرمایه‏گذاری است. این مقاله با هدف بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه‌گذاری طی سال‌های 1358 تا 1397 انجام شده است. جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر اطلاعات اقتصادی کشور ایران است. در این بررسی، سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم، متغیرهای مستقل و سرمایه‌گذاری متغیر وابسته درنظر گرفته شد. برای برآورد الگوهای مورد​ نظر و آزمون فرضیۀ مطرح​شده، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی و سیستم معادلات هم‌زمان و به کمک نرم​افزار ایویوز (Eviews) مدل برآورد و فرضیه‏های پژوهش تجزیه ‌و تحلیل شد و اثر شوک‏های وارد بر هر متغیر بر سرمایه‏گذاری ارزیابی گردید. نتایج نشان داد سیاست‌های پولی در قالب تنظیم نرخ بهرۀ (سود) بانکی و نیز در قالب تغییر حجم نقدینگی بر سرمایه‏گذاری اثرگذار است. به‌علاوه کنترل دولتی و درنهایت تحریم اقتصادی بر سرمایه‏گذاری اثر منفی داشته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effects of Monetary Policy, Governmental Control, and Sanctions on Investment in Iran through Economic Resiliency Approach

نویسندگان [English]

  • Tahereh OmidiFathkoohi 1
  • Morteza Ezzati 2
  • Roghayeh hasanzadeh 3
1 PhD Student of Economics, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Miyaneh Branch, Miyaneh, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Economics research Institute, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
چکیده [English]

One of the most important and fundamental principles in economic policy is to study the effects of using monetary policy and government control and sanctions on economic and non-economic variables. One of the important economic issues that is of special interest to economists and economic policymakers is investment, which is discussed in the present study. This article is aimed at examining the effects of monetary policy, government control and sanctions on the type of investment during the years 1979to 2019. The statistical population of the present study will be the economic information of Iran; In this study, monetary policy, government control and sanctions of independent variables and investment of dependent variables were considered. Research hypotheses should be analyzed and analyzed to estimate the proposed patterns and test the hypothesis proposed using econometric methods and using the simultaneous equation system and using Eviews software; The results showed that monetary policy in the form of regulating bank interest rates and also in terms of changing the volume of liquidity affects investment in economic sectors. In addition, government control has had a negative impact on investment in various economic sectors, and ultimately economic sanctions have had a negative impact on investment in services and industry and a positive impact on agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Monetary Policy
  • volume of money supply
  • Interest Rate
  • governmental control
  • Sanction