اولویت بندی شاخص های کیفیت تولیدات داخلی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش مدیریت دانشگاه شیراز

2 عضو هیأت علمی بخش مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز

3 عضو هیأت علمی بخش مدیریت دانشگاه شیراز

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

چکیده

کیفیت محصولات یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی است چرا که اعتماد عمومی به کالاهای داخلی را افزایش می-دهد. اگر کالای داخلی نتواند اهداف کیفیتی مورد نظر مردم را برآورده کند به مرور از سبد مصرفی مردم حذف می‌شود. در این پژوهش به بررسی نقش کیفیت تولیدات داخلی در اقتصاد مقاومتی پرداخته می‌شود. با استفاده از مرور ادبیات و بررسی پیشینه و نظر خبرگان تعداد 20 عامل به عنوان عوامل نهایی مؤثر بر کیفیت برگرفته از مدل جایزه ملی کیفیت ایران و 6 اصل از اصول اقتصاد مقاومتی به عنوان اصول مرتبط با کیفیت شناسایی شدند. با بررسی این شش اصل با نظر خبرگان اقتصاد مقاومتی تعداد 14 مؤلفه به عنوان مؤلفه‌های بیان‌کننده شرایط اقتصاد مقاومتی استخراج شده و روابط میان عوامل نهایی مؤثر بر کیفیت و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی استخراج گردید که به توسعه یک مدل مفهومی انجامید. در ادامه با استفاده از تکنیک فرآیند رتبه‌بندی تفسیری 20 عامل مؤثر بر کیفیت محصولات صنعت پتروشیمی با استفاده از نظرات خبرگان حوزه پتروشیمی با توجه به 14 مؤلفه اقتصاد مقاومتی اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Domestic Production Quality Indices based on Resistance Economy in the Petrochemical Industry

نویسندگان [English]

  • Payam Shojaei 1
  • Mohasen Jajarmizadeh 2
  • Moslem Alimohamadloo 3
  • Hossein Mehraki 4
1 Faculty Member of Department of Management, Shiraz University
2 Faculty Member of Department of Management, Payam-Noor, Shiraz
3 Faculty Member of Department of Management
4 M.S. Industrial Management at Shiraz University
چکیده [English]

Quality of products is one of the most important factors in economic growth because it increases public confidence in domestic goods. If the domestic product fails to meet the quality objectives of the people, it will be eliminated from the consumer basket of consumption. In this research, the role of the quality of domestic products in resistance economy are discussed. Using literature reviews and reviewing the background and views of experts, 20 factors were identified as the ultimate determinants of quality, as well as 6 principles of the principles of resistance economics as quality-related principles. By examining these six principles, in terms of strengths of researcher, 14 components were extracted as components of the condition of the resistance economy. Using the views of quality experts and resilient economics, the relationships between these factors and components were investigated, which led to the development of a conceptual model. In the following, using the technique of Interpretative Ranking Process, 20 factors influencing the quality of petrochemical industry products were prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • resistance economy
  • Interpretative Ranking Process
  • Petrochemical