تأثیر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه کردستان

چکیده

جهانی‌شدن موضوع انکارناپذیر است که دارای بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. به‌عبارت‌دیگر جهانی‌شدن افزایش روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ورای مرزهای ملی است و توجه اقتصاد‌دانان و سیاستگذاران زیادی را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش این است که اثر جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی را در 74 کشور درحال‌توسعه که به دو گروه بالاتر از میانگین و پایین‌تر از میانگین تقسیم‌شده‌اند با استفاده از روش داده‌های ترکیبی بررسی نماید. شاخص مورداستفاده برای جهانی‌شدن در این پژوهش محدودیت حساب سرمایه است که مدل های پژوهش با استفاده از اثرات ثابت در دوره (1395-۱349) برآورد گردید. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش اثر شاخص‌های جهانی‌شدن کل، جهانی‌شدن اقتصادی، جهانی‌شدن اجتماعی و جهانی‌شدن سیاسی در کشورهای درحال‌توسعه در دو گروه با درآمد بالاتر و پایین‌تر از میانگین، مثبت و معنی‌دار است که ازاین‌رو، اثر مثبت جهانی‌شدن در تمامی ابعاد بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورها تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of globalization on the economy of developing countries

نویسندگان [English]

  • Ali Feghhe Majidi 1
  • Shahla Samadipour 2
  • Fariba salami 2
1 Faculty member at university of Kurdistan
2 M.S. degree in economics at university of Kurdistan
چکیده [English]

Globalization an undeniable issue with economic, political and social aspects. In other words, globalization is economic, political, social and cultural rights beyond national boundaries and has received major attention of economist and politician in the last few decades. This study aims to investigate the effects of economic globalization, political globalization and social globalization on economic growth in 74 developing countries which are divided into two groups of upper middle income and lower middle income using fixed effected method. The Indicators used for globalization are account restrictions and period studied (1970-2016) .The impact of the indicators on the overall globalization, economic globalization, social globalization and political globalization in developing countries in two groups with higher incomes and lower than average are positive and meaningful. Hence, this study confirms the positive effects of globalization in all aspects on economic growth in developing countries in two groups with higher incomes and lower than average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Economic Growth
  • panel data