نقش قوای سه‌گانه در پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت دولتی نوین

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسنده

مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی نقش قوای سه‌گانه به عنوان نهادهای حاکمیتی در پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی می‌باشد. به منظور بررسی و واکاوی نقش قوای سه‌گانه جهت استقرار سیاست اقتصاد مقاومتی از رویکرد مدیریت دولتی نوین بهره گرفته شده است و نگارنده بر این باور است که با بهره‌گیری از این رویکرد که رگه‌هایی از آن نیز در عرصه اداره امور عمومی کشور ملاحظه می‌گردد، می‌توان جاری‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک استراتژی بنیادین در اداه امور جامعه هموار ساخت. واقعیت این است که در اداره امور عمومی کشور شاهد نوعی هماهنگی ناقص بین قوای سه‌گانه می‌باشیم که در این صورت پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی در پرده‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت و جهت استقرار بهینه این سیاست، شایسته است یک رویکرد سیتمی بین قوای سه‌گانه برقرار گردد. علی‌رغم آنکه مبحث هماهنگی میان قوای سه‌گانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی تاکنون اهتمام جدی جهت رفع موانع هماهنگی میان قوای سه‌گانه صورت نپذیرفته است، در صورتی که جاری‌سازی سیاست اقنصاد مقاومتی به شدت نیازمند هماهنگی این قوا می‌باشد که در نوشتار حاضر نقش قوای سه گانه در پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی مورد مداقه و تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of Three Powers Implementing Resistance Economy Policy with New Public Management Approach

نویسنده [English]

  • Hamed Mohammadi
Public Administration, Qazvin Islamic Azad University
چکیده [English]

The present research aims to deal with the role of the trio as the ruling institutions in the implementation of the resistance economy policy. In order to analyze and screen the role of the trio for deploying the resistance economy policy, the new public management approach has been applied and through benefitting from this approach some of whose examples are seen in the country public affairs management, the researcher intends to pave the ground for implementing the resistance economy policy as a fundamental strategy in the society public affairs' management. The fact is that in managing the country public affairs, we witness a sort of impaired coordination between the three powers that in this case, to implement the policy of resistance economy will be uncertain and in order to optimally implement this policy, a systemic approach should be established between the three powers. Despite the discussion on coordination among the trio being particularly significant, so far no serious efforts have been taken to remove the obstacles of coordination among the trio while to deploy the policy of resistance economy extremely requires the coordination of the trio so that in the present research, the role of the trio in implementing the policy of the resistance economy is examined and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economy policy
  • New Public Management
  • Executive Power
  • Legislature Power
  • Judicial Power