آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه‌ کشورها به شمار می‌رود و طی دهه‌های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است، جذب این نوع سرمایه‌گذاری تابع عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می‌تواند در سیاست‌گذاری کشور‌هایی که نتوانسته‌اند از این عامل به خوبی استفاده کنند مفید باشد. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی داده‌های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، به بررسی تأثیر کیفیت نهادی و فشار بازار ارز (به عنوان معیاری مناسب برای سنجش نوسانات نرخ ارز در اقتصادهایی با رژیم های ارزی متفاوت) بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی در 30 کشور با درآمد متوسط، طی دوره زمانی 2015-2002 پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که فشار بازار ارز اثر منفی و شاخص کلی حکمرانی اثر مثبت و معنی‌دار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. علاوه بر این شاخص‌های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبتی بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند و در میان مؤلفه‌های مذکور شاخص کیفیت قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را در جذب FDI داشته است. همچنین برآورد الگو با دوره تعامل نشان می دهد که کیفیت نهادی منجر به کاهش تأثیر فشار بازار ارز و کاهش تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر جذب FDI شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the Impact of Institutional Quality and Exchange Market Pressure on Foreign Direct Investment : A Cross Countries Study

نویسندگان [English]

  • bahare mofavezi 1
  • zohre tabatabaienasab 2
  • yahya abtahi 2
1 Master of Economics, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor , Islamic azad university
چکیده [English]

Foreign direct investment is one of the important factors in the growth and development of countries and has been growing in the recent decades. This type of fundraising investment is dependent on several factors that knowing these factors can be useful in policy-making in countries that have not been able to make a proper use of it. The present study utilizes the Panel Data model and The Generalized Method of Moments to investigate the impact of institutional quality and exchange market pressure on foreign direct investment in 30 middle income countries over a period of 2002-2015.
The estimation results show that the exchange market pressure has a negative and significant effect, and the general index of governance has a positive and significant effect on FDI attraction. Besides indicators of political stability, quality of laws and regulations, rule of law and control of corruption have had a positive effect on foreign direct investment, and among these components, the index of quality of laws and regulations has had the greatest impact. Moreover, the estimation of the pattern over the interaction term shows that institutional quality has reduced the impact of the exchange market pressure and economic uncertainty on FDI attraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange market pressure
  • Institutional Quality
  • Foreign direct investment
  • Generalized method of moments