اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در رابطه نابرابری و رشداقتصادی، سرمایه‌انسانی است. بسته به مقدار انباشت سرمایه‌انسانی در یک کشور، چگونگی تاثیرگذاری نابرابری بر رشداقتصادی متفاوت خواهد بود. عدم توجه به این مقوله در مطالعات نظری و تجربی باعث ایجاد خطای تصریح الگو و دستیابی به نتایج پراکنده و متناقضی خواهد شد که در مطالعات داخلی نیز به آن توجه نشده است. در این مطالعه تاثیرگذاری نابرابری بر رشد در ایران تحت سطوح مختلف سرمایه‌انسانی، با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های 1348 تا 1393 مورد بررسی قرار می‌گیرد. الگوسازی داده‌ها بر اساس روش رگرسیون آستانه‌ای است که نسبت به سایر روش‌های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می‌نماید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد که در ایران، تاثیرگذاری نابرابری‌درآمد بر رشداقتصادی همواره منفی بوده است لیکن تاثیر منفی نابرابری بر رشداقتصادی همگام با بلوغ اقتصاد و افزایش سطح سرمایه‌انسانی کاهش می‌یابد، همچنین تاثیرگذاری توامان سرمایه‌فیزیکی و سرمایه‌انسانی بر رشداقتصادی همگام با افزایش سطح سرمایه‌انسانی در مراحل بلوغ اقتصاد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of inequality on growth of the human capital channel: Case Study for Iran

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Noferesti 1
 • Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri 2
 • Sayed Mohamad javad Razmi 3
 • Mohamad Noferesti 4
1 PhD student in Economics, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor of Economics - Mashhad university
3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
4 Associate Professor, Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Iran
چکیده [English]

Human capital is one of the important factors, affecting the relationship between inequality and economic growth. Depending on the accumulation of human capital in the country, the impact of inequality on economic growth will be different. Failure to this channel in theoretical and experimental studies, makes identification error and will lead to misleading results that haven't been considered in the studies by Iranian researchers. In this study we will be examined the impact of inequality on growth in Iran under different levels of human capital, using time series data for the years 1969 to 2014. Data modeling is based on threshold regression that compare to other estimation methods, providing more consistent estimates. The results of the model indicate that in Iran, the impact of income inequality on economic growth has been negative, but the negative effect of inequality on economic growth decreased in line with the maturity of the economy and increase the level of human capital. Also the combined effect of physical capital and human capital on economic growth increased along with levels of human capital and the maturity of economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • growth
 • Human capital
 • physical capital
 • Threshold regression
 • Income inequality
 1. Aboo Noori, E., & Azhdari, H. (2006). [The effect of income distribution on economic growth with an inter-country analysis with an emphasis on Iran (Persian)]. Social Sciences of Alzahra University, 23, 52-73.
 2. Abrisham, H., Mehrara, H., & Khatabakhsh, P. (2006). [The Study of the Relationship between Income Distribution and Economic Grawth in Iran (Persian)]. Oloum-e Ensani va Eltema’i, 5(17), 13-50.
 3. Aghion, P., Caroli, E., & García-Peñalosa, C. (1999). Inequality and growth: The perspective of the new growth theories. Journal of Economic Literature, 37(4), 1615-60.
 4. Aghion, P., & Howitt, P. (2009). The economics of growth. Massachusetts: MIT Press.
 5. Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Income distribution, political instability, and investment. European Economic Review, 40(6), 1203-28. [DOI:10.1016/0014-2921(95)00030-5]
 6. Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive politics and economic growth. The quarterly journal of economics, 109(2), 465-90.
 7. Bakhtiari, S., & Faryadras, V. (2015). [The relationship between economic growth, income distribution and poverty in iran’s rural areas (Persian)]. Agricultural Economic and Development, 22(87), 69-88.
 8. Bakhtiari, S., Meisami, H., & Soleimani, M. (2013). [Income inequality from an Islamic perspective and its effects on economic growth of Iran (Persian)]. Islamic Economics, 5(1), 83-101.
 9. Banerjee, A. V., & Newman, A. F. (1993). Occupational choice and the process of development. Journal of Political Economy, 101(2), 274-98. [DOI:10.1086/261876]
 10. Barro, R. (1999). Inequality and growth in a panel of countries. Harvard: Harvard University Press.
 11. Benos, N., & Karagiannis, S. (2015). Inequality and growth: Why physical and human capital interactions matter [Internet]. Retrieved from www.ecineq.org/ecineq_lux15/FILESx2015/CR2/p221.pdf
 12. Bhatti, A. A. (2012). Essays on financial development, inequality and economic growth. Manchester: University of Manchester.
 13. Bourguignon, F. (1981). Pareto superiority of unegalitarian equilibria in Stiglitz’model of wealth distribution with convex saving function. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 49(6), 1469-75. [DOI:10.2307/1911412]
 14. Brueckner, M., & Lederman, D. (2017). Inequality and GDP per capita: The role of initial income [Internet]. Retrieved from http://pubdocs.worldbank.org/en/755201504498011731/inequality-and-growth-3-september-2017.pdf
 15. Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (2017). [Time series database (Persian)] [Internet]. Retrieved from https://www.cbi.ir/page/4275.aspx
 16. Chambers, D., & Krause, A. (2010). Is the relationship between inequality and growth affected by physical and human capital accumulation? The Journal of Economic Inequality, 8(2), 153-172.
 17. Galor, O., & Moav, O. (2004). From physical to human capital accumulation: Inequality and the process of development. The Review of Economic Studies, 71(4), 1001-1026. [DOI:10.1111/0034-6527.00312]
 18. Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. The Review of Economic Studies, 60(1), 35-52.[DOI:10.2307/2297811]
 19. Heidari, H., & Hassanzadeh, A. (2016). [Investigating the relationship between income inequality and economic growth in Iran (Persian)]. Social Welfare Quarterly, 16(63), 89-125.
 20. Kaldor, N. (1957). A model of economic growth. The Economic Journal, 67(268), 591-624. [DOI:10.2307/2227704]
 21. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1), 1-28.
 22. Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. The Manchester School, 22(2), 139-91. [DOI:10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x]
 23. Lin, S. C., Huang, H. C., Kim, D. H., & Yeh, C. C. (2009). Nonlinearity between inequality and growth. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 13(2), 1-18.
 24. Mortazavi, S. A., Seraj Zadeh, F., & Shokohi, M. (2012). [The relationship between income inequality and economic growth in urban and rural areas of Iran: Application of Kuznets curve (Persian)]. Journal of Agricultural Economics Researches, 3(1), 165-80.
 25. Murphy, K. M., & Topel, R. H. (2014). Human capital investment, inequality and growth, Working Paper, No. 253. Stanford: Stanford University.
 26. Persson, T., & Tabellini, G. (1994). Is inequality harmful for growth? The American Economic Review, 84(3), 600-21.
 27. Ranis, G., & Fei, J. C. (1961). A theory of economic development. American Economic Review, 51, 533-65.
 28. Stiglitz J. E. (1969). Distribution of income and wealth among individuals. Econometrica, 37(3), 382-97.
 29. Suwoto, T., Zhai, Y., & Dhongde, S. (2016). Incomeinequality as a determinant of economic growth: A cross-country analysis. Atlanta: Georgia Institute of Technology.
 30. Tafazzoli, F. (2000). [Macroeconomics: Theories and economic policies (Persian)]. Tehran: Ney.
 31. Varghae’i, E. (2008). [A study of the relationship between income distribution inequality and economic growth in the membership of the organization of the islamic conference (1960-2005) (Persian)] [MA. thesis]. Isfahan: University of Isfahan.