اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در رابطه نابرابری و رشداقتصادی، سرمایه‌انسانی است. بسته به مقدار انباشت سرمایه‌انسانی در یک کشور، چگونگی تاثیرگذاری نابرابری بر رشداقتصادی متفاوت خواهد بود. عدم توجه به این مقوله در مطالعات نظری و تجربی باعث ایجاد خطای تصریح الگو و دستیابی به نتایج پراکنده و متناقضی خواهد شد که در مطالعات داخلی نیز به آن توجه نشده است. در این مطالعه تاثیرگذاری نابرابری بر رشد در ایران تحت سطوح مختلف سرمایه‌انسانی، با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های 1348 تا 1393 مورد بررسی قرار می‌گیرد. الگوسازی داده‌ها بر اساس روش رگرسیون آستانه‌ای است که نسبت به سایر روش‌های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می‌نماید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد که در ایران، تاثیرگذاری نابرابری‌درآمد بر رشداقتصادی همواره منفی بوده است لیکن تاثیر منفی نابرابری بر رشداقتصادی همگام با بلوغ اقتصاد و افزایش سطح سرمایه‌انسانی کاهش می‌یابد، همچنین تاثیرگذاری توامان سرمایه‌فیزیکی و سرمایه‌انسانی بر رشداقتصادی همگام با افزایش سطح سرمایه‌انسانی در مراحل بلوغ اقتصاد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of inequality on growth of the human capital channel: Case Study for Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Noferesti 1
  • Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri 2
  • Sayed Mohamad javad Razmi 3
  • Mohamad Noferesti 4
1 PhD student in Economics, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor of Economics - Mashhad university
3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
4 Associate Professor, Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Iran
چکیده [English]

Human capital is one of the important factors, affecting the relationship between inequality and economic growth. Depending on the accumulation of human capital in the country, the impact of inequality on economic growth will be different. Failure to this channel in theoretical and experimental studies, makes identification error and will lead to misleading results that haven't been considered in the studies by Iranian researchers. In this study we will be examined the impact of inequality on growth in Iran under different levels of human capital, using time series data for the years 1969 to 2014. Data modeling is based on threshold regression that compare to other estimation methods, providing more consistent estimates. The results of the model indicate that in Iran, the impact of income inequality on economic growth has been negative, but the negative effect of inequality on economic growth decreased in line with the maturity of the economy and increase the level of human capital. Also the combined effect of physical capital and human capital on economic growth increased along with levels of human capital and the maturity of economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth
  • Human capital
  • physical capital
  • Threshold regression
  • Income inequality