چشم انداز نظری ساختار و کنش در تبیین رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی

نوع مقاله: تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر عاملیت و ساختار بر رفتار سازگارینسبت به خشکسالی بر مبنای بررسی متون است. در این راستا ابتدا نقش عاملیت و ساختار در پژوهش‌های علوم اجتماعی و شناخت جهان بر پایه نظریه­های اجتماعی و به­ویژه نظریه ساخت­یابی گیدنز تبیین شد. سپس در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشاورزی کشور، چگونگی پیوند میان ساختار و کنش در شرایط خشکسالی، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که در آن افراد زندگی و کار می­کنند، مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه رویکردهای مختلف ارائه شده­ در مطالعات سازگاری و آسیب­پذیری نسبت به مخاطرات محیطی تشریح شد. حاصل تحلیل­ها نشان داد که برمبنای نظریه­ی مذکور، همه فعالیت­های سازگاری نسبت به خشکسالی، درون بافت اجتماعی شکل می­گیرد و ارتقای ظرفیت سازگاری بدون ملاحظه بافت اجتماعی نمی­تواند به روشنی درک شود، زیرا بافت زمینه ظهور، طراحی، اجرا و استفاده از راهبردهای سازگاری را فراهم می‌نماید. این رویکرد امکان بررسی و تحلیل جامع و منطبق بر واقعیت‌های اجتماعی رفتار سازگاری جوامع محلی را به خشکسالی فراهم خواهد کرد و درنتیجه پیوند دهنده­ی راهبردهای کلان سازگاری با راهبردهای خرد جوامع محلی در حوزه­ی مطالعات سازگاری، آسیب پذیری و حتی تاب آوری به مخاطرات محیطی نظیر خشکسالی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theoretical Perspective of Structure and Action in Explaining the Adaptation Behavior to Drought

نویسندگان [English]

  • Adel Soleimani 1
  • Hassan Afrakhte 2
  • Farhad Azizpour 3
  • Asqar Tahmasebi 2
چکیده [English]

The main purpose of this study is to examine the impact analysis of action and structure on adaptation behavior to drought, that based on documentation and literature review. According to this, the role of agency and structure in social science research and understanding of the world based on social theories, especially structuration theory of Giddens were explained. Then, in the direction of achieving the goals of documents such as document of future perspective and holistic scientific agriculture roadmap, how the relationship between structure and action in drought conditions, as social or environmental context within which people live and work, were analyzed. In the next step, different approaches in the study of adaptation and vulnerability to environmental hazards described. The results showed that all activities adapted to drought appears in the social context, and promotion of adaptive capacity can't be clearly understood without considering the social context, because the context rise to, the design, implementation and use of strategies to provide adaptability. This approach allows a comprehensive analysis and review in accordance with the social realities of local communities on adaptation behavior to drought will provide, and thus linking the macro strategies of adaptation to micro strategies of local communities in the areas of adaptability, vulnerability and resilience studies to environmental hazards such as drought will be even.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social theory
  • adaptation
  • theory Strucration
  • Drought