بررسی ارتباط همزمان تاب‌آوری و رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه‌گذاری خارجی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، اقتصاد، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

10.30507/jmsp.2021.294256.2282

چکیده

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی پایدار برای هر کشوری، اقتصاددانان تلاش می‌کنند میزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خود را بر روی آن متمرکز کنند. سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران نیز در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی چشم‌انداز 1404، رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی را در برنامه‌های 5 ساله‌ی کشور هدف‌گذاری کرده‌اند که به دلایل مختلفی از جمله فضای نامناسب کسب و کار و ساختار نامناسب اقتصادی و نیز فشارهای خارجی از طرف کشورهای سلطه‌گر تاکنون به صورت پایدار محقق نشده است و فاصله‌ی قابل توجهی با آن وجود دارد. یکی از مؤلفه‌های شتاب‌دهنده و ملزومات رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد، تکیه بر شناخت و احیای ظرفیت‌ها و افزایش انواع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد است. نقش سرمایه‌گذاری خارجی در بندهای 10 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر مقاومت اقتصادی تصریح شده است که می‌تواند بستر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. در این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات سرمایه‌گذاری خارجی و شاخص تاب‌آوری در اقتصاد ایران طی سال‌های 1399-1375 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، بیانگر رابطه مثبت و معنادار رشد اقتصادی با تاب‌آوری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ رشد سرمایه فیزیکی است. همچنین در معادله دوم نیز بین رشد اقتصادی و تاب‌آوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the simultaneous relationship between resilience and economic growth with emphasis on foreign investment

نویسندگان [English]

  • hossein amiri 1
  • Vahid Arshadi 2
1 Assistant Professor, Economics, Faculty member of Economics, Kharazmi University, Iran, Tehran
2 Assistant Professor, Economics, Research Institute of Islamic Studies in Humanities, Ferdowsi University, Iran, Mashhad
چکیده [English]

Over time and the development of economic theories, several variables have been proposed as factors affecting economic growth. Among these, the role of foreign investment fluctuations and indicators of a resilient economy is of great importance. Therefore, due to the importance of these variables, in this paper, using the system of simultaneous equations, the impact of economic growth on changes in foreign investment and the resistance economy index in the Iranian economy during the years1996-2020 is investigated.

The results show a positive and significant relationship between economic growth and resilience, the degree of openness of the economy and growth of physical capital. Also, in the second equation, there is a positive and significant relationship between economic growth and resilience.

Therefore, in order to strengthen these two variables, we need policies that internalize the economy with an extroverted approach.

In this direction, we need to deregulate the path of business and open the path of the productive sector of the economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign direct investment
  • Economic Growth
  • Simultaneous Equation Model
Akbarian, R., & Famkar, M. (2010). The association between income inequality, education expenditures and economic growth. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 1(1), 161-185. Retrieved from: http://ensani.ir/file/download/article/20120328171028-2040-7.pdf. (Persian)
Amiri, H., Pirdadeh Beyranvand, M., Norouzi Amogin, F., & Alizadeh, S. (2018). Estimation vulnerability and resilience indicators in Iran's economy. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 6(23), 434-455. [DOI: 10.32598/JMSP.6.3.434] (Persian)
Arshadi, V. (2019). A study on the effectiveness of the foreign investment process in Khorasan Razavi province (with the aim of implementing paragraphs 10 and 12 of the general policies of the resistance economy). Mashhad: General Department of Economy and Finance of Khorasan Razavi Province. (Persian)
Bargi Osgooee, M., & Shokri, M. (2018). The economic factors affecting FDI absorption in Iran with emphasis on the role of income tax (fuzzy approach). Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 9(33), 109-120. [DOI: 10.30473/egdr.2018.4605] (Persian)
Daliri, H. (2017). Investigating interaction of foreign direct investment and domestic investment (comparative study of 136 countries and Iran). Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 7(26), 81-96. Retrieved from: http://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_2594_4798ca3a12c5f6ea2bb6524e0ca0a047.pdf. (Persian)
Davoodi, P.,  &Shahmoradi, A. (2004). Reinvestigation of the FDI Determinants Using Panel Data Model. Iranian Journal of Economic Research, 6(20), 81-113. Retrieved from: file:///C:/Users/DR0219~1.ARS/AppData/Local/Temp/50713832007.pdf. (Persian)
Farzin, M. R., Ashrafi, Y., & Fahimifar, F. (2012). FDI and economic growth: combination of system dynamic and econometrics approaches. QJERP, 20(61), 29-62. Received from: http://qjerp.ir/article-1-172-fa.html. http://qjerp.ir/article-1-172-fa.pdf. (Persian)
Gohari, L., & Gohari, F. (2013). Foreign direct investment, banking and economic growth. The First National Electronic Conference on Iran's Economic Outlook with the Approach of Supporting National Production, Khorasgan, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Volume 1. Received from: https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=71985. (Persian)
Khalili Araghi, M., & Salimi Shendi, R. (2014). The efect of fiscal decentralization on economic growth in various provinces of Iran (a spatial econometric approach). QJERP, 22(71), 143-156. Received from: http://qjerp.ir/article-1-491-fa.html. (Persian)
Mahdavi Adeli, M. H., Hosseinzadeh Bahreini, M. H., & Javadi, A. (2006). The effect of good governance on attracting foreign direct investment in middle-income countries. Knowledge and Development, 15(24), 85-102. Received from: http://ensani.ir/file/download/article/20110205183632. (Persian)
Mowlaei, M. (2020). Foreign capital inflows and economic growth of Iran. QJER, 20(1), 79-104. Received from: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-28794-fa.html. (Persian)
Paighami, A., Samii Nasab, M., & Soleimani, Y. (2016). Essays in resistance economics: a conceptual model of economic resilience based on conventional literature in adaptation to the thought of the supreme leader (memory of God). Tehran: Imam Sadegh University Press. (Persian)
Rafiei, S. (2009). Foreign Direct Investment and Productivity: Causation and Mechanism. Master Thesis, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University. (Persian)
Safdari, M., Alvandizadeh, A., & Shoeibi, H. (2010). The study of foreign direct investment on economic growth (a comparative analysis of developed and developing countries). Journal of Economics and Modeling, 1(3), 103-120. Received from: https://ecoj.sbu.ac.ir/article_57549.html. (Persian)
Salehi, G., Sehat, S., & Salami, S. (2020). Identifying and prioritizing the most effective factors and drivers of economic growth in Iran. Islamic Economics Studies Bi-quarterly Journal, 13(1), 339-366. [DOI: 10.30497/ies.2020.75475] (Persian)
Taherpoor, J. (2019). The effect of economic resilience and vulnerability on economic growth of oil countries. New Economy and Trade, 14(1), 83-106. [DOI: 10.30465/jnet.2019.4281] (Persian)
Yelfani, A. R., Kazemi, F., & Mossadegh, F. (2016). A study on the effects and consequences of sanctions on foreign investment in Iran and the relationship between the resistance economy and reducing the negative effects of sanctions. Shabak Monthly, 2(9), 1-10. Received from: file:///C:/Users/DR0219~1.ARS/AppData/Local/Temp/100038139509e01-1.pdf. (Persian)
Adeniyi, O. A., Omisakin, D., Olusegun, A., Egwaikhide, F., & Oyinlola, A. (2012). Foreign direct investment, economic growth and financial sector development in small open developing economies. Economic Analysis & Policy, 42(1),105-127. [DOI: 10.1016/S0313-5926(12)50008-1[ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0313592612500081.
Alvarado, R., Iniguez, M., & Ponce, P. (2017). Foreign direct investment and economic growth in Latin America. Economic Analysis and Policy, 56, 176-187. [DOI: 10.1016/j.eap.2017.09.006] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0313592616302156.
 Azman-Saini, W. N. W., & Law, S. H. (2010). FDI and economic growth: New evidence on the role of financial markets. Economics Letters, 107(2), 211-213.
Baran, P. A. (1957). The political economy of growth. New York (Monthly Review Press). [DOI: 10.1016/j.eap.2017.09.006] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0313592612500081.
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2009). Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements. Oxford Development Studies, 37(3), 229-247. [DOI: 10.1080/13600810903089893] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600810903089893.
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2008). Economic vulnerability and resilience. United Nations Research Paper, 55,1-20. [DOI: 10.1080/13600810903089893 [ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600810903089893.
Blomström M., Kokko A., Globerman S. (2001) The determinants of host country spillovers from foreign direct investment: a review and synthesis of the literature. In: Pain N. (eds) Inward Investment Technological Change and Growth. Palgrave Macmillan, London. [DOI: 10.1057/9780230598447_2]
Blomström, M., Kokko, A., & Zejan, M. (2000). Multinational corporations and productivity convergence in Mexico. In Foreign Direct Investment (pp. 134-159). London: Palgrave Macmillan. Received from: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w3141/w3141.pdf.
Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth?. Journal of International Economics, 45(1), 115-135. [DOI: 10.1016/S0022-1996(97)00033-0] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022199697000330.
Carkovic, M., & Levine, R. (2005). Does foreign direct investment accelerate economic growth. Does foreign direct investment promote development, 195. Received from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=314924.
Chang, C. P., & Lee, C. C. (2010). Globalization and economic growth: A political economy analysis for OECD countries. Global Economic Review, 39(2), 151-173. [DOI: 10.1080/1226508X.2010.483835] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1226508X.2010.483835.
De Mello Jr, L. R. (1997). Foreign direct investment in developing countries and growth: A selective survey. The Journal of Development Studies, 34(1), 1-34. [DOI: 10.1080/00220389708422501] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220389708422501.
Hassan, S., & Othman, Z. (2015). The effect of economic resilience on private investment in selected Malaysian economic sectors. Mediterranean Journal of Social Sciences6(6), 374-374. [DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n6p374] https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/7955.
Lee, C. C., & Chang, C. P. (2009). FDI, financial development, and economic growth: international evidence. Journal of Applied Economics12(2), 249-271. [DOI: 10.1016/S1514-0326(09)60015-5] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1016/S1514-0326%2809%2960015-5.
Mohseni Zonouzi, S. (2017). The Effects of Selected Moqawama Economy Indices on Iran's Economic Growth. Islamic Economics, 17(67), 39-63. Received from: http://eghtesad.iict.ac.ir/article_28689.html.
Osei, M. J., & Kim, J. (2020). Foreign direct investment and economic growth: Is more financial development better?. Economic Modelling, 93, 154-161. [DOI: 10.1016/j.econmod.2020.07.009]  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264999319310910.
Siddiqi, H. R., & Lawler, K. A. (2007). Applied econometrics, translated by Dr. Shamsollah Shirinbakhsh. Tehran: Avaye Noor Publications.
Sokhanvar, A. (2019). Does foreign direct investment accelerate tourism and economic growth within Europe?. Tourism Management Perspectives, 29, 86-96. [DOI: 10.1016/J.TMP.2018.10.005] https://www.semanticscholar.org/paper/Does-foreign-direct-investment-accelerate-tourismsokhanvar/6511466a629c98d40074248c9244ee505eb734aa#citing-papers.
UNCTAD, G. (2012). World investment report. UN.
Weir, M., Pindus, N., Wial, H., & Wolman, H. (eds.). (2012). Urban and regional policy and its effects: building resilient regions (vol. 4). Brookings Institution Press.