بازخوانی جایگاه سیاست خارجی توسعه‌‌گرا در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روابط بین‌الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار روابط بین الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.30507/jmsp.2021.291888.2270

چکیده

حرکت در مسیر توسعه نیازمند تدوین برنامه‌‌‌‌‌‌ای داخلی در قالب اسناد بالادستی است. اما در جهان وابستگی‌‌های متقابل توسعه درونی کشورها با محیط خارجی پیوندی ناگسستنی یافته است. به طوری‌‌که برنامه توسعه بدون توجه به محیط بین‌المللی و روابط خارجی نمی‌‌تواند سودمند واقع شود. از این‌‌رو اکثر کشورهایی که بر مدار توسعه قرار گرفته‌‌اند دارای سند بالادستی در حوزه سیاست خارجی هستند. اگرچه فقدان چنین سندی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقطه ضعف محسوب می‌‌شود؛ با این وجود سایر اسناد بالادستی به شکلی کلی و غیرمستقیم اهداف توسعه‌‌ای را در حوزه سیاست خارجی مطرح کرده‌‌اند. پژوهش حاضر با بازخوانی این اسناد در پی پاسخ به این پرسش‌‌ها است که راهبرد توسعه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چه الگویی دارد؟ و رابطه میان این الگو با سیاست خارجی توسعه‌‌گرا چگونه است؟ در پاسخ استدلال می‌‌شود که «مدل توسعه در اسناد بالا دستی ج.ا.ایران برون‌‌گرای درون‌محور است. این مدل توسعه بدون سیاست خارجی توسعه‌‌گرا امکان عملیاتی شدن ندارد.» پژوهش حاضر از نوع مطالعات توسعه‌‌ای- کاربردی است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش سند پژوهی در چارچوب نظریۀ دولت توسعه‌‌گرا تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpretation of developmental oriented foreign policy position in Islamic Republic of Iran's high-level Documents

نویسندگان [English]

  • Ehsan Fallahi 1
  • Nozar Shafiee 2
1 Ph.D. Candidate of International relations, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate professor of International Relations, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In today’s interdependent world, development trends that start in one country Impressed by many external factors. Therefore, development programs cannot be efficient without considering the international arena. Most of the countries which earn considerable economic achievement at recent decades, have had high level document in foreign policy agenda. Unfortunately, Islamic Republic of Iran has not same document about its foreign policy. However, the other documents directly and indirectly refer to developmental goals in Iran's foreign policy. This research questions are what is Development model in Islamic Republic of Iran high level document? And what is relation between this model and developmental oriented foreign policy? Development model in Islamic Republic of Iran has external attitude with attention to inside Issues. Developmental oriented foreign policy is essential part of mentioned model.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Iran
  • Development
  • outward
  • high-level document
Azghandi, A. (2008). Détente in Foreign policy case study: I.R. IRAN. Foreign Policy Quarterly, 13(4), 1035-1047. (Persian)
Dehghani Firoozababdi, S. J. (2003). Necessities of national development foreign policy in Iran's twenty-year prospective document.  Political and International Approaches, 5(1), 117-161. (Persian)
Dehghani Firoozababdi, S. J. (2008). A conceptual framework for evaluating the foreign policy of Islamic Republic of Iran. Tehran: Deputy research of Expediency Discernment Council. (Persian)
Fifth Development Plans. (2011). Fifth five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196. Accessed on: 2021/05/03.
First Development Plans. (1990). First five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755. Accessed on: 2021/05/03.
Forth Development Plans. (2005). Forth five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202. Accessed on: 2021/05/03.
Islamic Republic of Iran Constitution law.
Javadi Arjomand, M. J. (2008). Foreign policy of Islamic Republic of Iran from the 1404 Prospective Document viewpoint with emphasis on Developmental State. In Mousavi Shafaee, S. M. (ed.), National Conference of Developmental oriented foreign Policy (pp. 297-316). Tehran: Center for Strategic Research. (Persian)
Leftwich, A. (1996). Democracy and development: Theory and practice. Cambridge: Polity Press.
Main Politics of 44 article in constitution law. (2006). Great leader Announcement Text of Main Politics of 44 article in constitution law. ministry of cooperatives labor and social welfare. Available at: https://www.mcls.gov.ir/fa/law/234. Accessed on: 2021/05/09. (Persian)
Main Politics of forth development plan. (2005). Signification of Main Politics of forth development plan. Available at: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37764. Accessed on: 2021/05/09. (Persian)
Mohammadinia, M. (2010). Understanding Iran’s Foreign Policy: An Application of Holistic Constructivism. Alternatives, 9(1), 148-180.
Mousavi Shafaee, S. M. (2010). Developmentalist approach to the foreign policy of iran; necessisties & challenges. Politics Quarterly, 40(2), 319-338. (Persian)
Rouhani, H. (2008). Is the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in line of the 20-year prospective document?. In Mousavi Shafaee, S. M. (ed.), National Conference of Developmental oriented foreign Policy (pp. 297-316). Tehran: Center for Strategic Research. (Persian)
Sajadpour, S. M. K., & Nourian, A. (2010). Foreign Policy Planning in Iran: The Study of the Relationship between Regional Power, Economy and Foreign Policy on the Basis of "Iran's 2025 Prospective Document. Strategy Quarterly, 19(56), 71-43. (Persian)
Sariolghalam, M. (2015). Development, production of developmental state. Textile and Clothing Industry Magazine, 33(287), 88-89. (Persian)
Second Development Plans. (1995). Second five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92488. Accessed on: 2021/05/03.
Shargh (2011). Ahmadinejad: Illiterate persons wrote prospective Document. Shargh newspaper Archive.  
Sixth Development Plans. (2017). Sixth five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547. Accessed on: 2021/05/03.
Third Development Plans. (2001). Third five years Economic, Social, and Cultural Development Plans of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301. Accessed on: 2021/05/03.
Twenty years prospective Document 1404. (2003). Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN. Available at: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132295. Accessed on: 2021/05/03.
World Bank. (2020a). Exports of goods and services (current US$). The World Bank Data. Available at: data.worldbank.org/indicator. Accessed on: 2020/03/01.
World Bank. (2020b). Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$). The World Bank Data. Available at: data.worldbank.org/indicator. Accessed on: 2020/03/01.
World Bank. (2020c). GDP (current US$). The World Bank Data. Available at: data.worldbank.org/indicator. Accessed on: 2020/03/01.