اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 دانشیار دانشگاه قم

10.30507/jmsp.2021.105735

چکیده

رشد اقتصادی مستمر و پایدار هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا می باشد که منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانش بنیان باشد در این تحقیق سعی شده است به بررسی تأثیرگذاری آزادسازی تجاری و سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته شود. پایه ی نظری این تحقیق، بر اساس مدل تسن(2006) است. تحقیق حاضر بر دو جنبه ی رشد اقتصاد تکیه دارد: ابتدا رشد اقتصاد کل در طول دوره ی زمانی1338-1394و سپس رشد اقتصاد بدون بخش نفتی در طول دوره ی1353-1394، بررسی ها با کمک آزمون های علّیت انگل-گرنجر و هم انباشتگی در طول دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با الگوی تصحیح خطا (ECM) و الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی(ARDL) صورت گرفته است.نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از آن است که شاخص آزادسازی تجاری در دوره ی کوتاه مدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی)، اثر مثبت و معنی داری دارد؛ ولی در دوره ی بلندمدت تنها بر رشد اقتصاد کل معنی دار است. همچنین شاخص سرمایه ی انسانی تنها در دوره ی بلندمدت بر رشد اقتصاد (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معنی داری دارد و در دوره ی کوتاهمدت آثار مثبت ولی بی معنی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of trade on economic growth and human resource development in Iran

نویسندگان [English]

  • moohamadrasoul jahani 1
  • saeed farahanifard 2
1 ma economics
2 Management and economics , Qom University
چکیده [English]

trade liberalization and economic growth is human capital. Payh Y theoretical study, based on Tsn (2006). This study focuses on two Jnbh Y economy: the growth of the economy during the period of economic growth without the oil sector during Dvrh Y1353-1394 Zmany1338-1394V, Engel-Granger causality tests and surveys with the help of Mdt short periods during the long-term integration and error correction model (ECM) and Auto Regressive model distributed lag (ARDL) has been obtained. the results of the model indicate that the index of trade liberalization in Dvrh Y short-term economic growth (total and non-oil sector), is a positive and significant effect, but only in the long period of economic growth is significant. The human capital index only during the long-term economic growth (total and non-oil sector) is positive and significant effect of the period of short-term positive effects, however, are meaningless. The human capital index only during the long-term economic growth (total and non-oil sector) is positive and significant effect of the period of short-term positive effects, however, are meaningless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade
  • human resources
  • Economic Growth