اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد،دانشگاه قم،قم،ایران

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد،دانشگاه قم،قم،ایران

10.30507/jmsp.2021.105735

چکیده

رشد اقتصادی مستمر و پایدار هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا می باشد که منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانش بنیان باشد در این تحقیق سعی شده است به بررسی تأثیرگذاری آزادسازی تجاری و سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته شود. پایه ی نظری این تحقیق، بر اساس مدل تسن(2006) است. تحقیق حاضر بر دو جنبه ی رشد اقتصاد تکیه دارد: ابتدا رشد اقتصاد کل در طول دوره ی زمانی1338-1394و سپس رشد اقتصاد بدون بخش نفتی در طول دوره ی1353-1394، بررسی ها با کمک آزمون های علّیت انگل-گرنجر و هم انباشتگی در طول دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با الگوی تصحیح خطا (ECM) و الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی(ARDL) صورت گرفته است.نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از آن است که شاخص آزادسازی تجاری در دوره ی کوتاه مدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی)، اثر مثبت و معنی داری دارد؛ ولی در دوره ی بلندمدت تنها بر رشد اقتصاد کل معنی دار است. همچنین شاخص سرمایه ی انسانی تنها در دوره ی بلندمدت بر رشد اقتصاد (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معنی داری دارد و در دوره ی کوتاهمدت آثار مثبت ولی بی معنی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of trade on economic growth and human resource development in Iran

نویسندگان [English]

 • moohamadrasoul jahani 1
 • saeed farahanifard 2
1 ma economics
2 Management and economics , Qom University
چکیده [English]

trade liberalization and economic growth is human capital. Payh Y theoretical study, based on Tsn (2006). This study focuses on two Jnbh Y economy: the growth of the economy during the period of economic growth without the oil sector during Dvrh Y1353-1394 Zmany1338-1394V, Engel-Granger causality tests and surveys with the help of Mdt short periods during the long-term integration and error correction model (ECM) and Auto Regressive model distributed lag (ARDL) has been obtained. the results of the model indicate that the index of trade liberalization in Dvrh Y short-term economic growth (total and non-oil sector), is a positive and significant effect, but only in the long period of economic growth is significant. The human capital index only during the long-term economic growth (total and non-oil sector) is positive and significant effect of the period of short-term positive effects, however, are meaningless. The human capital index only during the long-term economic growth (total and non-oil sector) is positive and significant effect of the period of short-term positive effects, however, are meaningless.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trade
 • human resources
 • Economic Growth
 1. 1.آذربایجانی. ک (1381)جهانی‌شدن یک سیاست منطقه همگرایی و اثر آن بر رشد کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز جمهوری "، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 61، صص 169-149، به زبان فارسی.

  1. بهکیش محمد. (1385)، "اقتصاد ایران در زمینه جهانی‌شدن "، چاپ چهارم، منتشرشده توسط نی، تهران، در زبان فارسی. "تجارت بین‌الملل: نظریه‌ها و تجارت سیاست "، انتشارات نی، تهران، چاپ دهم، در زبان فارسی.

  3.تقوی.  محمد و حسین محمدی (1385)، "بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی "، مجله اقتصادی، صص 15-44، در زبان فارسی.

  4.مایکل (1383)، "توسعه اقتصادی در جهان سوم از کشورها "، ترجمه.فرجادی، انتشارات کوهسار، چاپ سیزدهم، تهران، در زبان فارسی.

  5.درگاهی قدیری (1382)، "تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران (بررسی مدل‌های رشد درون‌زا) "، مجله

  تحقیقات کسب‌وکار، شماره 26، صص 33-1، در زبان فارسی.

  6.بروجردی رحیم (1374)جارت بین‌المللی معاصر روابط بین (نظریه‌ها و سیاست‌های) "، مرکز آزاد اسلامی انتشارات دانشگاه، چاپ اول، در زبان فارسی.

  7.رحیمی و بروجردی(1384) بررسی نرم‌افزار مدل رابطه بین رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری "، مجله علوم انسانی و اجتماعی، شماره 17، به زبان فارسی. "بررسی اثر تجارت خارجی و انسان

  1. صادقی محمد و محمد عماد زاده. (1382)، "برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی در طول 1380-1345 "، مجله اقتصادی مطالعات، شماره 17، صص 98-79، در زبان فارسی.