تحلیل ابعاد کمی و کیفی سیاستگذاری نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان، سنندج،ایران

چکیده

دراین مقاله با تحلیل اسنادو مدارک روندسیاست‌گذاری آموزش‌عالی ایران مورد کندوکاو قرار گیرد. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامه‌های نظام آموزش‌عالی کشورتحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه‌ریزان متخصص و خبره طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میگردد به نحوی که ماهیتاًفاقد ویژگیهای یک نظام برنامه‌ریزی مطلوب و علمی، فاقد بینش واقعگرایانه، به دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پر نفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی درافزایش ثبت‌نام در مراکز آموزش‌عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک‌گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ‌التحصیلان وشکاف بیشتربین دانشگاه،صنعت وجامعه نمودیافته است.همچنین از مهمترین چالش‌های آموزش‌عالی، اتلاف سرمایه‌های مالی وانسانی کشور به‌دلیل بی‌کیفیتی بروندادها و عدم تمایل به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزش‌عالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزش‌عالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم‌توجهی به پرورش مهارت‌ها، کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی،گسست ارتباطات دانشگاههابامؤسسه‌های تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهت‌گیری‌های مرتبط باآمایش سرزمین دربرنامه‌ریزی-های توسعه آموزش عالی،کمیت‌گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است.برای برون‌رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام برتحلیلی آسیب‌شناسانه از وضعیت موجود،سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش‌آموخته دانشگاهی مبتنی بر خط‌مشی توسعه مورد نظر دراسناد بالادستی نظیرسندچشم‌اندازکشوروتاکیدبرنظام علمی وتحقیقاتی و بر پایه اولویت‌های آن تلاش و در راستای رفع چالش‌های پیش‌روی توسعه آموزش‌عالی اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflection on quantitative and qualitative aspects of policy making in Iran's Higher education system

نویسندگان [English]

  • lotfollah saedmocheshi 1
  • neamatollah azizi 2
1 Ph.D. Student in Educational Development Planning, Faculty of Educational Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 profossor of Educational Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

. The results of this exercise will show the increase in enrollment in higher education institutions, the creation of new scientific centers, the lack of space and technology equipment, the flood of documentaries, the drop in the quality of science and knowledge, the unemployment of graduates and the greater gap between the university, industry and society. Gave Also, the most important challenges of higher education, the loss of financial and human capital of the country due to the quality of outputs and the reluctance to attract these human resources at the community level, the lack of a comprehensive system of monitoring, evaluation and accreditation in the field of education , Lack of dynamism in the educational system to respond adequately to the needs of the society; underestimating the development of skills, entrepreneurship, creativity and innovation in the educational system; the breakdown of university communications with research institutes and the periphery; lack of orientation Related issues with land management in higher education development programs, graduated unemployed, quantitative There is a lack of the necessary quality of university education. Needed analysis of the existing situation and initial orientations in the design, review and review of the education system at different levels to provide skill and manpower efficiency based on the line of selective development in the country's perspective and emphasis on the scientific and research system And prioritizing it is a necessity. To address the challenges of advanced education development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy making in higher education
  • evaluation of university
  • Graduated
  • challenges of quality and quantity