موضوعات = اقتصاد به معنای عام و آموزش
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی رابطه بین مخارج آموزش، بهداشت، نفرین منابع و فقر در ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1398، صفحه 304-325

10.32598/JMSP.7.2.304

یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو


3. تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 1-26

فخرالسادات هاشمیان؛ هادی زندیان؛ جواد آقامحمدی