بررسی تأثیر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در آموزش عالی بر تولید ناخالص

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین اهداف همه کشورها است؛ برای رسیدن به این هدف، دسترسی به تولید ناخالص داخلی بالا لازم است که آن نیز مستلزم سرمایه انسانی و تربیت نیروی متخصص می‌باشد. برای تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش عالی اهمیت زیادی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی اثرات هزینه‌های دولت( به‌عنوان عنصر مهم سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای در آموزش) در بخش آموزش عالی در کنار تعداد اعضای هیئت‌علمی شاغل در مؤسسات آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های 1394-1374 است. برای این منظور از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت در آموزش عالی به صورت اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت باعث بهبود در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دوره مورد بررسی می‌شود.
واژه‌های کلیدی: مخارج دولت در بخش آموزش عالی، اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، تولید ناخالص داخلی، الگوهای خود توضیح برداری VAR

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Government Credit Costs and Credit Capital Asset Acquisition in Higher Education on GDP

نویسنده [English]

  • morteza abdolahi 2
2 university of Tehran
چکیده [English]

One of the most important objectives of all countries is economic development and social welfare; to achieve this aim; it is necessary to have high GDP and it requires human capital and training of experts. To train specialized manpower, higher education plays an important role and it requires investment in higher education. The aim of this paper is to study government spending as an important element of investment and expenditure on education on higher education along faculty members of higher education institutions in Iran's GDP during 1994-2014. For this purpose, we used Vector Autoregressive Models (VAR), impulse response functions and variance analysis. Results reveal that government spending on higher education in credits of cost and credits in the capital asset acquisition has a significant positive effect on GDP. Further number of full-time faculty members amends Gross Domestic Product (GDP)Keywords: Government Expenditures on Higher Education, Credit Costs, Credit Capital Asset Acquisition, Gross Domestic Product(GDP) , Vector Autoregressive Models( VAR)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Expenditures on Higher Education
  • Credit Costs
  • Credit Capital Asset Acquisition
  • Gross Domestic Product(GDP)
  • Vector Autoregressive Models( VAR)