دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 1-132 
تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری

صفحه 41-65

سیدجمال الدین محسنی زنوزی؛ سیدمیثم اسماعیلی