کلیدواژه‌ها = اشتغال
تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی‌ کار ایران براساس سیاست‌های کلی جمعیت

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 192-215

10.30507/jmsp.2021.297028.2290

حبیب انصاری سامانی؛ سعید دهقان خاوری؛ هادی زارع سنگدرازی


مطالعة تطبیقی سیاست‌های نظام آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست‌های کلان بخش کشاورزی ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 774-796

10.30507/jmsp.2021.282139.2231

اسداله تیموری یانسری؛ فاطمه شفیعی؛ فاطمه رزاقی بورخانی؛ پریسا نوری درزیکلائی


بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال

دوره 9، شماره 34، مرداد 1400، صفحه 272-297

10.30507/jmsp.2021.232311.2071

مصیب پهلوانی؛ رمضان حسین زاده؛ حسینعلی بندانی خاریکه


بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تولید و اشتغال بخش صنعت ایران

دوره 8، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 38-65

10.30507/jmsp.2020.102274

مرتضی عزتی؛ حسن حیدری؛ پروین مریدی


تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 115-135

صالح قویدل؛ مسعود صوفی مجید پور؛ انوش شعبانی