بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در راستای سیاست کلی اشتغال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکدة مدیریت و اقتصادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

امروزه معضل بیکاری یکی از چالش­هایی است که کشور و به‌تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است.  از سوی دیگر یکی از بخش­هایی که باعث ایجاد اشتغال می‌شود، بخش تعاونی است. طبق سند چشم­انداز 1404 و همچنین قانون برنامه­های توسعۀ اقتصادی کشور، به­ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاونی یکی از پایه­های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده جهت کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال، حمایت­های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت­های اقتصادی بخش تعاونی انجام دهد. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه­گذاری بخش تعاونی بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان  با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی است. در این پژوهش، از داده­های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دورة 1391 تا 1396 استفاده شده است. نتایج مدل­های اقتصادسنجی فضایی نشان داد میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاونی بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را داراست. همچنین نتایج گویای آن است که در بخش تعاونی استان میان سرمایه­گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. نیز با توجه به نتایج تخمین­های مدل، متغیر شاخص قیمت رابطة مثبت و معنا­داری با اشتغال در بخش تعاونی استان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effect of Investing in the Cooperative Sector on Employment Considering the Employment General Policies

نویسندگان [English]

  • Mosayeb Pahlevani 1
  • Ramezan Hosseinzadeh 2
  • Hossein ali Bandani Kharikeh 3
1 Associate Professor, Department of Economics Science, University of Sistan and Balouchestan, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics Science, University of Sistan and Balouchestan, Zahedan, Iran
3 MA of Economics Science, Department of Economics, University of Sistan and Balouchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Employment has become a challenge currently in Iran and particularly in Sistan and Balouchestan. However, one of the sectors which can creative jobs is cooperatives. According to the prospective document of 1404 and the economic development plan, particularly article 44 of the constitution, the cooperatives are one of the main aspect of the country's economic system. The government is also asked to improve the economic activity of the cooperatives in order to ensure social justice, reduce poverty, and create jobs. Accordingly, this study aims to analyze the effect of investing in cooperatives on employment in different parts of Sistan and Balouchestan province using the spatial econometrics. The data were taken from 50 cooperatives in Sistan and Balouchestan province from 2012 to 2017. The findings of the spatial econometrics models show that the payment in cooperatives has the most direct effect on employment in the province. Moreover, the results show that there is a positive relationship between investment and employment in the cooperative sections of the province. Based on the results of the estimated model, the variable of price index has a significant positive relationship with employment in cooperative section of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative
  • employment
  • investment
  • wages
  • spatial econometrics
Asgari, B. A., & Shafie Kakhaki, M. (2016). "Commercial potentials of ECO union: using dynamic space regression considering spatial spillover". Journal of Economics and Regional Development, 23(11), 152-182. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=290435. (Persian)
Askarian, F., Molazadeh, E., & Majidkhah, Sh. (2019). "The relationship between investment and employment in pools of Tabriz". Sport Physiology and Management Investigations, 11(1), 171-182. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=483395. (Persian)
Avalin Chahar Sooghi, T., & Yazazan, F. (2010). Evaluating the economic impact of oil investment on oil and non-oil areas. MA Thesis, Alzahra University, Tehran, Iran. (Persian)
Anselin, L. (1999). Spatial Econometrics, Buruton Center for School of Social Sciences. University of Texas at Dallas. from: www.csiss.org.
Azorín, J. D. B. (2017). "Output growth thresholds for the creation of employment and the reduction of unemployment: A spatial analysis with panel data from the Spanish provinces, 2000–2011". Regional Science and Urban Economics, 67, 42-49. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166046217302880.
Balali, H., & Khalilian, S. (2003). "The impact of investment on employment and recruitment demand in agricultural sectors of Iran". Agricultural Economics and Development, 11(41-42), 117-118. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1344. (Persian)
Bazdar Ardebili, P., & Rezaee Arjaroodi, A. (2008). "The relationship between investment and employment in transportation sectors". Transportation Research, 5(4), 295-306. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86237. (Persian)
Belotti, F., Hughes, G., & Mortari, A. (2013). XSMLE-A Command to Estimate Spatial Panel Models in Stata. Potsdam, German Stata Users Group Meeting. from: https://www.stata.com/meeting/germany13/abstracts/materials/de13_mortari.pdf.
Burdin, G., & Dean, A. (2009). "New evidence on wages and employment in worker cooperatives compared with capitalist firms". Journal of Comparative Economics, 37(4), 517-533. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596709000560.
Carini, C., & Carpita, M. (2014). "The impact of the economic crisis on Italian cooperatives in the industrial sector". Journal of Co-operative Organization and Management, 2(1), 14-23. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213297X14000044.
Daliri, H. (2018). "Future studies of employment and unemployment through macro policies of employment". Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(3), 346-371. from: http://www.jmsp.ir/article_67290.html. (Persian)
Dolton, P., Bondibene, C. R., & Stops, M. (2015). "Identifying the employment effect of invoking and changing the minimum wage: A spatial analysis of the UK". Labour Economics, 37, 54-76. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927537115001062.
Ebrahimi, A. (2016). Analyzing the relationship between employment, investment, and payment of different cooperatives in Ilam province. MA Thesis, Ilam University, Ilam. (Persian)
Elhorst, J. P. (2010). "Dynamic panels with endogenous interaction effects when T is small". Regional Science and Urban Economics, 40(5), 272-282. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166046210000128.
Elhorst, J. P. (2014a). "Dynamic spatial panels: models, methods and inferences". In Spatial Econometrics (pp. 95-119). Springer, Berlin, Heidelberg. from: https://link.springer.com/article/10.1007/s10109-011-0158-4.
Elhorst, J. P. (2014b). "Spatial panel models". In Handbook of regional science (pp. 1637-1652). Springer, Berlin, Heidelberg. from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-40340-8_3.
Elmi, Z., & Saadat, M. (2008). "Spatial dependence of regional unemployment in Mazandaran province: a spatial econometric approach". Journal of Financial Economics, 1(2), 23-38. from: https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=181800. (Persian)
Faraji Sikiar, H. (2013). "Analyzing the legal disagreements of employment and unemployment in some rural areas of Iran". Journal of Space Economy and Rural Development, 4(6), 3-24. from: https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=239410. (Persian)
Ghadayi, M., & Kazemi, Sh. (2012). "Analyzing the impact of improving direct foreign investment on employment in Iran through ARDL model". Quarterly Journal of Economics Growth and Development Research, 3(9), 71-84. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194729. (Persian)
Ghafari, S. R., Rajayi Rizi, M. E., Dousti Irani, L., & Nasiri Hendkhaleh, E. (2011). "A spatial analysis of economics structural employment in Chahar Mahal and Bakhtiari province". Geography, 9(31), 277-306. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149476. (Persian)
Gheitasi, F. (2018). Analyzing the relationship of population, GPD, employment, and civil and infrastructural expenses in provinces of Iran: simultaneous equations of space panel. MA Thesis, Ilam University, Ilam, Iran. (Persian)
Ghorbani, H. (2007). Analyzing the problems and potentials of cooperatives in Sistan and Balouchestan province. MA Thesis, Sistan and Balouchestan University, Zahedan, Iran. (Persian)
Haji, Gh., & Asgarri, M. (2011). "The impact of private and governmental investment on economic development in Iran. Applied Economics, 2(5), 100-120. from: https://jae.srbiau.ac.ir/article_3857.html. (Persian)
Hojati, M. (2001). "Agricultural development and security investment". Agricultural Economics and Development, 9(33), 7-13. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=35880. (Persian)
Hosseini, S., & Soori, E. (2010). "Financial supports of cooperatives and their potentials". Cooperation and Agriculture, 21(1), 27-58. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120017. (Persian)
Jamaliah (2016). "The Effect of investment to value added production, Employment Absorption, Productivity, And Employees’ Economin Welfare In Manufacturing Industry Sector In West Kalimantan Province". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 387-393. from:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816301215.
Karbasi, E. R., Asna Ashari, H., & Aghel, H. (2008). "Predicting employment in agricultural sector of Iran". Journal of Agricultural Economics and Development, 22(2), 31-48. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=90967. (Persian)
Karimi Alaviche, N., Lotfalipour, M. R., Jahan Aray, N., & Zohoorian, E. (2017). Analyzing the impact of VAT on employment in provinces of Iran: an econometric approach. National Conference on VAT: challenges and opportunities. Ferdowsi University, Iran. from: https://civilica.com/doc/730559. (Persian)
Khaledi, K., Ardestani, M., & Toosi, M. (2007). "The relationship between economic development, employment, and export in agriculture in Iran: a focus currency and commercial politics". Agricultural Economics, 3, 9-25. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86693. (Persian)
Khalili, F. (2019). "Analyzing factors and policies of employment". Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(3), 272-395. from: http://www.jmsp.ir/article_69424.html. (Persian)
Khalili Araghi, S. M., Komeijani, A., Mehrara, M., & Azimi, S. R. (2013). "The effect of legal publication of house price in Iran using the legal intervention model and mixed data". Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 21(67), 25-48. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=209950. (Persian)
LeSage, J. P. & Pace, R. Kelley (2009).  Introduction to Spatial econometrics . 16 -24. from:
https://journals.openedition.org.
Mobaraki, M. (2016). Prioritizing the policies of entrepreneurship development in cooperatives through supportive policies of the government. MA Thesis, Sistan and Balouchestan University, Zahedan, Iran. (Persian)
Mohammadi, S. (2017). Analyzing the impact of public and private investment on making employment in provinces of Iran. MA Thesis, Razi University, Kermanshah, Iran. (Persian)‌
Mohammadi, H., Karim, M. H., Hashemi Samareh, Kh., & Sargazi, A. (2019). "The impact of economics shocks on employment force of Iran". Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(2), 268-285. [DOI: 10.32598/JMSP.7.2.268] (Persian)
O’Connor, S., Doyle, E., & Doran, J. (2018). "Diversity, employment growth and spatial spillovers amongst Irish regions". Regional Science and Urban Economics, 68, 260-267. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166046216302368.
Pahlevani, M., Karim, M. H., & Ghorbani, H. (2008). "Analyzing and evaluating the problems and potentials of cooperatives in Sistan and Balouchestan province". Village and Development, 11(1), 101-129. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=84007. (Persian)
Pavandipour, F. (2011). The relationship between employment, investment, and payment in different cooperatives in Kermanshah province. MA Thesis, Razi University, Kermanshah, Iran. (Persian)
Pérotin, V. (2006). "Entry, exit, and the business cycle: Are cooperatives different?". Journal of Comparative Economics, 34(2), 295-316. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596706000217.
Perrier, Q., & Quirion, P. (2018). "How shifting investment towards low-carbon sectors impacts employment: three determinants under scrutiny". Energy Economics, 75, 464-483. from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988318303323.
Pouyesh, A., & Jamshid, H. (2005). "Cooperatives as the main sectors of development in third world countries: the role of cooperatives in political, social, cultural, and economic development of the developing countries". Taavon, 167, 23-30. (Persian)
Rokn al-Din Eftekhari, A., Sajasi Gheidari, H., & Razavi, S. H. (2010). "Strategies o fdeveloping entrepreneurship in rural areas; the case of Khodayande village". Village and Development, 13(3), 1-1-29. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129593. (Persian)
Sadat, H. (2019). Analyzing the effect of inactivity and stagnation of production cooperatives in Boyerahmad city. MA Thesis, Islamic Azad University, Yasooj Branch, Iran. (Persian)‌
Sadi, M. R., & Mousavi, M. H. (2013). "Analyzing the effective factors and policies of employment". Economic Research, 13(49), 177-198. from: http://ensani.ir/fa/article/388059. (Persian)
Safayifard, N. (2017). Identifying and prioritizing the entrepreneurship strategies in Mirjaveh. MA Thesis, Sistan Balouchestan University, Zahedan, Iran. (Persian)‌
Sameti, M., & Faramarzpour Darzini, B. (2004). "Analyzing the challenges of private investment in agriculture industry in Iran". Agricultural Economics and Development, 12(4), 18-25. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=6593. (Persian)
Sameti, M., & Faramarzpour, B. (2004). "Examining the Barriers to Private Investment in Iranian Agriculture". Economics of Agriculture and Development, 12(46), 91-98. from: https://www.researchgate.net/publication/293222647_Determinants_of_private_investment_in_Iranian_agricultural_sector.
Seidayi, S. A., Bahari, A., & Zarei, E. (2011). "Analyzing employment and unemployment in Iran from 1956 to 2010". Yas Rahbord, 25, 217-245. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=209834. (Persian)
Shahriaran, F., Nabian, S., & Mehrayi Yashriabadi, H. (2014). "The effect of export on employment in sub-branches of agriculture in Iran". Rural Development Strategies, 1(1), 15-28. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=276668. (Persian)
Shakeri, A., & Salimmi, F. (2006). "Effective factors of investment attraction in Chabahar free zone and their prioritization using AHP technique". Economic Research, 6(1), 95-130. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=45330. (Persian)
Shakibayi, A., Ahmadi Nezhad, M. R., Kamal al-Din, Z., & Taleghani, F. (2015). "The effect of urban life on income distribution in provinces of Iran through legal econometrics". Applied Theories of Economics, 2(3), 1-26. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=269887. (Persian)
Shakibayi, A., Kamal al-Din, Z. Taleghani, F., & Ahmadi Nezhad, M. R. (2015). "The effect of urban life on the speed of convergence of income distribution in cities and villages of some provinces in Iran using legal econometrics". Economic Research, 15(57), 109-140. from: http://ensani.ir/fa/article/347415. (Persian)
Soroush Mehr, H. (2015). "Analyzing the methods of micro investment attraction to establish cooperatives in Hamedan province". Research Project, Ministry of Cooperatives, Employment and Social Welfare. (Persian)
Tavani, D. (2013). "Bargaining over productivity and wages when technical change is induced: implications for growth, distribution, and employment". Journal of Economics, 109(3), 207-244. from: https://link.springer.com/article/10.1007/s00712-012-0287-3.
Taleblou, R., Mohammadi, T., & Pirdaye, H. (2017). "Analyzing the legal publication of house price in provinces of Iran through legal econometrics". Economic Research, 17(66), 55-95. from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357516. (Persian)
Yaseri, B., Sadeghi, H., & Khaksar, Gh. (2010). "Analyzing the performance of agricultural production cooperatives in Iran". Iranian Journal of Economic Research, 10(3), 1-24. from: https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=127630. (Persian)