تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه- ایران

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه-گروه اقتصاد-فیروزکوه-ایران

3 دانشجوی دوره دکتری –دانشگاه قبرس

چکیده

در این تحقیق با استفاده از جدول ضرایب مستقیم و غیر مستقیم (لئون‌تیف) داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خودروسازی کشور با بخش‌هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخشهایی که دارای اشتغال پایین هستند، ارتباط دارد. به طوری که دو ضریب تاثیر اشتغال و جبران خدمات 44 درصد همبستگی دارند. بنابراین افزایش واردات خودرو و یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصتهای شغلی در بخش خودرو (به صورت مستقیم) و بخشهای دیگر به همراه دارد. در بخش خودرور اگر واردات 100 میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی 8 میلیون تومان کاهش می یابد. دو سناریو می‌توان در پیش گرفت، سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست در این حالت قطعاً این نگرانی وجود دارد و این تحقیق یک راهکار  برای کاهش این نگرانی ارائه می‌کند. این راهکار در راستای سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت به ویژه لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور است. صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه‌ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد، که مهمترین آن کاهش اشتغال است، در این تحقیق مشخص شده که چگونه می توان این هزینه را به حداقل رساند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Automobile Import on Employment in Iran (Input-Output Approach)

چکیده [English]

In this study, we using direct and indirect coefficients of Input - Output table from Islamic Parliament Research Center 2011, and simulated the effect of imports on employment in the automotive vehicle. The results show that relationships between automobile sectors with some sectors with high employment have more than sectors that low employment. Therefore, increasing imports cars or decreasing barriers of import has led to significant disturbances job opportunities in the automotive sector (directly) and other sectors (indirectly). Therefore, if the government at a time to reduce import tariffs on Auto, it should also pay costs for out of the industry. It is important that the loss of employment. But the relationship can be reduced section 41 and other economic sectors, employment costs at least be reduced. If the government decided to exit of the industry this paper is important supposed for reducing disturbances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input-Output
  • employment
  • automobile
  • Import